Sökning: "Anton Kaiser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Kaiser.

  1. 1. Electronic assembly instructions and documentation for complex wire bundle assembly to aircrafts using Augmented Reality

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Anton Kaiser; [2017]
    Nyckelord :Monteringsinstruktioner; Augmented Reality; Kabelmontering;

    Sammanfattning : Monteringsinstruktioner och dokumentation i förstärkt verklighet är en potentiell revolution för industriellt monteringsarbete. Att montören kan få virtuella instruktioner i en verklig kontext, samtidigt som montörens händer hålls fria för montering, skulle bland annat kunna bidra till kortare monteringstider, mer effektiv upplärning, bättre dokumentation och säkrare arbetsplatser. LÄS MER