Sökning: "Anton Lonnakko"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anton Lonnakko.

 1. 1. "Gratis är gott" : En fallstudie om policyöverföring mellan kommuner inom jämställdhetsintegrering

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Lonnakko; [2019]
  Nyckelord :policynätverk; jämställdhetsintegrering; policyöverföring; inflytande; härmande; lärande; mode.;

  Sammanfattning : In this case study, policy transfer between municipalities within gender mainstreaming is examined. This thesis wanted to find explanations on why municipalities start with gender mainstreaming and how municipalities learn gender mainstreaming from other municipalities. LÄS MER

 2. 2. "Bolagets bästa, och sånt" : En fallstudie kring kommunala bolagsstyrelseledamöter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Lonnakko; [2018]
  Nyckelord :kommunala bolag; lämpligt beteende; politikerroll; styrelseledamöter;

  Sammanfattning : I denna fallstudie undersöks hur politikerna i bolagsstyrelserna för Bostaden och Umeå Energi ser på sin roll i styrelsen, styrelsens roll samt bolagets roll. Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in empiri från åtta respondenter, fyra styrelseledamöter från varje bolag. LÄS MER

 3. 3. "Lägga pusslet" : En fallstudie om kvinnorepresentation inom Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Lonnakko; [2016]
  Nyckelord :kvinnorepresentation; könsfördelning; Umeå; makthierarki; glastak; fallstudie.;

  Sammanfattning : Denna fallstudie handlar om att undersöka hur nomineringsprocessen ser ut inom Umeå kommun för ordförandeposterna och vice ordförandeposterna inom de tre kommunala organen: kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnderna. Metoder som har använts är semi strukturerade intervjuer samt samling av statistik från internet över könsfördelningen bland nämnda ovan poster samt ledamöter inom kommunfullmäktige från Umeå kommuns hemsida. LÄS MER