Sökning: "Anton Okic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Okic.

  1. 1. Avtalstolkning vid offentlig upphandling: Särskilt om förbudet mot väsentliga ändringar av villkoren i offentliga kontrakt.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anton Okic; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER