Sökning: "Anton Ryman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anton Ryman.

 1. 1. Business Intelligence förbättrar budgetarbetet för ekonomer - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Ryman; Martin Vogel; [2021-09-09]
  Nyckelord :Business Intelligence; Budget; Controller; Ekonomer; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Dagens teknik ger företag tillgång till stora volymer av datasom kan användas för att ta bättre affärsbeslut. Business Intelligence (BI) är ettsamlingsbegrepp för verktyg som kan användas för att samla in, analysera ochpresentera information. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet bland äldre personer som inte tränar : En jämförelse av subjektiv och objektiv mätmetod

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Linus Gummesson; Anton Ryman; [2020]
  Nyckelord :Accelerometri; Actigraph; Frågeformulär; Självrapportering; Cut-points; Validitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Ett kostnadseffektivt sätt att kartlägga fysisk aktivitet (FA) är med hjälp av subjektiva mätmetoder som frågeformulär, till exempel socialstyrelsens indikatorfrågor för FA (FASTA). Dessa kan valideras mot objektiva mätinstrument (aktivitetsmätare), till exempel Actigraph GT3X+, men detta har ännu inte gjorts för FASTA-formuläret på den äldre populationen. LÄS MER