Sökning: "Anton Söderqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Söderqvist.

  1. 1. Det är bara en bit papper, eller?En litteraturstudie om patienters upplevelse av fysisk aktivitet på recept : It’s only a piece of paper, or?A litteraturstudy about patients perception of physical activity on prescription

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Klara Lindström; Anton Söderqvist; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER