Sökning: "Anton Solnestam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Solnestam.

  1. 1. Implementering av lean på en informationsprocess i en produktutvecklingsmiljö : En fallstudie på Saab AB

    Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

    Författare :Christian Hofhans; Anton Solnestam; [2011]
    Nyckelord :Lean; Information Process; Information Flow; Product Development; Lean; Informationsprocess; Informationsflöde; Produktutveckling;

    Sammanfattning : Denna studie behandlar implementering av lean på en informationsprocess för fel- och avvikelserapportering i produktutvecklingen hos Saab AB, under affärsområdet Security and Defence Solutions (SDS) och sektionen Command & Control Systems (C2S). Målet med studien är att genom kartläggning av informationsflödet analysera hur leanfilosofi och leanmetoder kan implementeras för att utvärdera och förbättra informationsprocesser samt vilket problematik som finns förknippat med detta och kan avhjälpas av detta. LÄS MER