Sökning: "Anton Tornkvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anton Tornkvist.

 1. 1. Arvet från Varvet - En kritisk granskning av Varvsstadens industriella kulturarv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Anton Tornkvist; [2015]
  Nyckelord :Kulturarv; Industriellt kulturarv; Planering; Omvandling; Kockums; Varvsstaden; Industriarv; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid då många forna industriområden står i grepp att omvandlas till bostads- och kontorsområden. Den industriella tillverkningen har till stora delar flytt landet i jakt på billigare arbetskraft och lägre produktionskostnader, men industrin finns i mångt och mycket fortfarande kvar; dels i form av nedlagda fabriker, tomma lokaler och outnyttjade strukturer, men också i form av minnen, erfarenheter och berättelser. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan stat och individ i narkotikapolitiken – Perspektiv från Locke och Rousseau

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Björn Enroth; Anton Tornkvist; [2013]
  Nyckelord :Stat; individ; allmänvilja; frihet; självbevarelse; Rousseau; Locke; Narkotika; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsyfte är att spegla relationen mellan stat och individ så som den tar sig uttryck i lagen om konsumtionsförbud av narkotika. Med hjälp av regeringspropositioner och filosofiska teorier av Locke och Rousseau presenteras en analys av politisk-filosofisk karaktär. LÄS MER