Sökning: "Anton Wängberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Wängberg.

  1. 1. Underprestation - ett välbevarat fenomen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Svensson; Anton Wängberg; Carl-Henric Söderbäck Söderbäck; [2017]
    Nyckelord :Börsintroduktioner; Underprestation; Avkastning; BHAR; Regressionsanalys. Initial public offerings; underperformance; Return on investment; Regression analysis.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka om börsintroduktioner i den svenska kontexten underpresterar långsiktigt mot index. Uppsatsen ämnade även undersöka vilka variabler som påverkar den långsiktiga underprestationen för ett företag som börsintroduceras. LÄS MER