Sökning: "Anton Warell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Warell.

  1. 1. Medical Internet of Things inom svensk hälso- och sjukvård : En intervjustudie om integritetsutmaningar och vidtagna åtgärder vid implementation och drift av MIoT

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

    Författare :Anton Warell; Ahmad Dali Khaled; [2022]
    Nyckelord :Information security; IoT; Legislation; MIoT; Privacy; Challenges; Actions; Informationssäkerhet; IoT; Lagstiftning; MIoT; Personlig integritet; Utmaningar; Åtgärder.;

    Sammanfattning : Today, healthcare is more connected to the internet and handles greater amounts of sensitive information than ever before. This information is managed to a greater extent by various IT systems that form the basis for the digitization that is carried out in healthcare, where IoT systems play a significant role. LÄS MER