Sökning: "Anton berggren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anton berggren.

 1. 1. Områdesbilden och icke-finansiella värdetalsinverkan på investeringsbedömningen hosprivata fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anton Ståhl; Robin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Social sustainability; Investment assessment; Corporate Social Responsibility CSR ; Social Hållbarhet; Investeringsbedömning;

  Sammanfattning : Titel: Områdesbilden och de icke-finansiella värdetalens inverkan på investeringsbedömningenhos privata fastighetsbolag Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi, 15HP Författare: Robin Gustavsson & Anton Ståhl Handledare: Per-Ola Ulvenblad Examinator: Eva Berggren Datum: 2019-05-21 Frågeställning: Skiljer sig investeringsbedömningen mellan privata fastighetsbolag som valtatt investera i socialt utsatta områden och de som avstått att investera i nämnda områden? Syfte: Det primära syftet med arbetet är att beskriva och analysera om och i så fall hurinvesterings-bedömningen skiljer sig mellan privata fastighetsbolag som valt att investera isocialt utsatta områden och de som avstått att investera i nämnda områden.Utöver det primära syftet vill vi bidra med en sammansvetsning av teorierna kring ickefinansiella och finansiella värden genom att binda samman befintliga teorier och analysera hur det appliceras i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Vad leder företag till att byta revisor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Behnam Mahajerzadeh-Heidari; Gustaf Hansson; Anton Berggren; [2018]
  Nyckelord :Auditor Change; Regression Analysis; Listed Companies; Auditing Fee; Accounting Practices; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka faktorer till varför företag i Sverige väljer att byta revisorer och även att bidra till tidigare forskning genom att bekräfta eller komplettera tidigare forskningsresultat. Metod: Studiens urval bestod av 94 börsnoterade svenska företag, från Stockholmsbörsens small-, mid- och large cap-listor där 47 hade bytt revisor mellan 2009–2015 och 47 utgjorde kontrollgruppen. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av tätningsmetoder med fokus på aluminiumhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anton Berggren; Tobias Grahn; [2017]
  Nyckelord :Gaskets; Sealants; Sealing methods; Surface roughness; Surface defects; Flang-es; Material; Sealings; Planpackning; Flytande packning; Tätningsmetoder; ytjämnhet; Ytdefekter; Flänsar; Material; Tätningar;

  Sammanfattning : I det här arbetet har tätningsmetoder för aluminiumhus undersökts. Arbetet avgränsades mot fordonsindustrin och statiska packningar. Examensarbetet tar upp flänskonstruktionens inver-kan på tätheten och packningen, packningstyper, ytjämnhetens inverkan på packningsmateri-al, porositet, relativ materialkostnad och fästelement. LÄS MER

 4. 4. Kundfokuserad förvaltning av kommersiella fastigheter : En studie om kundfokus kopplat till lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linus Molin; Anton Reimann Varg; [2017]
  Nyckelord :Kundfokus; kundlönsamhet; kommersiell fastighetsförvaltning;

  Sammanfattning : Title: Customer-focused commercial property management – A study of customer-focus related to profitability Type of document: Bachelor’s thesis, major field business administration Authors: Linus Molin and Anton Reimann Varg Supervisor: Eva Berggren Examiner: Jan-Olof Müller Date: 2017-05-23 Research question: How and why are real estate companies working customer-focused when managing commercial properties? Purpose: The purpose of the study is to explain how real estate companies are working customer-focused when managing commercial properties, as well as understanding the companies’ reasoning behind the choice of working in such a manner. Methodology: A qualitative study was conducted using a deductive approach. LÄS MER

 5. 5. GAME OVER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anton Almqvist; Albin Berggren; Nils Palmeby; [2013-04-22]
  Nyckelord :GAME OVER;

  Sammanfattning : En studie av svensk e-sportjournalistik. Undersökning av DN, GP, AB. Vi har genomfört en kvalitativ studie av Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Aftonbladet. Genom att använda oss av Mediearkivet och dess sökfunktion plockade vi fram de artiklar som behandlade e-sport och dataspel. LÄS MER