Sökning: "Antonella Cotta Lopez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Antonella Cotta Lopez.

  1. 1. Berättelser om flykt - förmedling av flykt i bilderböcker för barn - En kvalitativ textanalys av bilderböcker

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Antonella Cotta Lopez; Cleo Jernsgård Olsson; [2019]
    Nyckelord :Bilderböcker; bilderbok; flykt; förskola; narratologi; redskap;

    Sammanfattning : I denna studie undersöker vi med hjälp av narratologisk metod hur flykt framställs i bilderböcker genom förlopp och perspektiv. Detta gör vi genom att analysera fyra bilderböcker utgivna efter 2015 i samband med en ökning av flyktingar runt om i världen. LÄS MER