Sökning: "Antonia Ringbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Antonia Ringbäck.

  1. 1. "Mensker trenger mensker" - En kvalitativ studie om identitetsprocesser i tv-serien "SKAM"

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Antonia RIngbäck; [2018]
    Nyckelord :Identitet; ungdomskultur; senmodernitet;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen för ungdomars identitetsskapande processer i det senmoderna samhället, genom att analysera två karaktärer i den norska tv-serien "SKAM". Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är sociologiska teorier om hur individens identitetsskapande påverkas av senmoderna ideal. LÄS MER