Sökning: "Antonia Welzel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Antonia Welzel.

 1. 1. Assessing the Security of Internal Automotive Networks

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Anas Alkoutli; Joakim Anderlind; Carl-Johan Björnson; Mathias Drage; Morgan Thowsen; Antonia Welzel; [2021-09-14]
  Nyckelord :Vehicle; Network Security; CAN; Ethernet;

  Sammanfattning : Context In order to address the growing need for connectivity in today’s cars, thein-vehicle network has increased in complexity, now consisting of over 100 electricalcontrol units. Balancing the level of security with high performance is non-trivial,and current networks have shown to sacrifice security measures for performance,therefore leaving the networks sensitive to both manipulation and information re trieval. LÄS MER

 2. 2. En studie om hur livsmedelsbutiker arbetar för att minska matsvinnet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Jerkner; Antonia Welzel; [2020-07-07]
  Nyckelord :Matsvinn; Lagerstyrning; Inköpsplanering; Livsmedelskedjor i Sverige;

  Sammanfattning : Matsvinn är ett globalt problem som bidrar till ett onödigt resursutnyttjande som genererarstora mängder utsläpp av växthusgaser. Detta bekymmer skulle kunna förhindras, elleråtminstone minskas, genom ett arbete på långt lägre nivå, såsom i de enskildalivsmedelsbutikerna. LÄS MER