Sökning: "Antonio Anders"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Antonio Anders.

  1. 1. Globaliseringens motståndare: Mexikos Zapatister som fall av kontrahegemoni i det globala civila samhället

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Andreas Karman; Anders Björklund; [2007]
    Nyckelord :Zapatisterna; Gramsci; Antonio; globalisering; civila samhället; hegemoni; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Den 1 januari 1994, samma dag som den Mexikanska staten blev medlem i frihandelsavtalet NAFTA, kunde man höra ett ?¡Ya Basta!? runt om i delstaten Chiapas i sydöstra Mexiko. Denna uppsats behandlar den Zapatistiska motståndsrörelsen utifrån gramsciansk och neogramsciansk teoribildning för att förklara deras kamp som en reaktion på den rådande neoliberalistiska ekonomiska globaliseringen. LÄS MER