Sökning: "Antonio Phunipananta Muñoz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Antonio Phunipananta Muñoz.

 1. 1. Friluftsliv i skolan : En kvalitativ studie om idrottslärares arbete med friluftsliv i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Antonio Phunipananta Muñoz; Viktor Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att undersöka lärares förställningar om och arbete med friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa. Vad är friluftsliv för idrottslärarna? Hur bedrivs undervisningen i friluftsliv? Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa elevernas kunskapsnivå i friluftsliv? Vad ska eleverna lära sig och vad ska betygsättas? Metod Metoden som användes var kvalitativ och i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers psykiska hälsa, fysiska aktivitet och studieresultat : En kvantitativ studie av korrelationen mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet samt mellan studieresultat och fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Viktor Nilsson; Antonio Phunipananta Muñoz; [2018]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; fysisk aktivitet; studieresultat; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka psykisk hälsa, fysisk aktivitet och studieresultat bland gymnasieelever i årskurs tre. I studien har följande frågeställningar använts. LÄS MER