Sökning: "Antony Saade"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Antony Saade.

  1. 1. VR som arkitektoniskt kommunikationsverktyg : Realtidsvisualisering i designprocessen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

    Författare :Antony Saade; [2018]
    Nyckelord :Virtual reality; game engine; level of detail; architect; client; Virtuell verklighet; spelmotor; detaljnivå; arkitekt; kund;

    Sammanfattning : Hur människor uppfattar rumsligheter är komplext. Människor baserar det upplevda rummet på professionell expertis, erfarenheter och vilket visuellt kommunikationsverktyg som rummet presenteras med hjälp av. LÄS MER