Sökning: "Anudeep Itha"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anudeep Itha.

  1. 1. A Deep Learning Application for Traffic Sign Recognition

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Pramod Sai Kondamari; Anudeep Itha; [2021]
    Nyckelord :Image Processing; Deep Learning Algorithms; Convolutional Neural Network CNN ; OpenCV; Supervised Learning.;

    Sammanfattning : Background: Traffic Sign Recognition (TSR) is particularly useful for novice driversand self-driving cars. Driver Assistance Systems(DAS) involves automatic trafficsign recognition. Efficient classification of the traffic signs is required in DAS andunmanned vehicles for safe navigation. LÄS MER