Sökning: "Användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1375 uppsatser innehållade ordet Användbarhet.

 1. 1. Lärares perspektiv på kontroversiella ämnen i historieundervisning - en kvalitativ studie på två sydsvenska gundskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Blom; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Demokratisk fostran; Förhållningssätt; Kontroversiella ämnen; Strategier;

  Sammanfattning : Att undervisa om kontroversiella ämnen i skolan är enligt framstående forskare i fältet gynnsamt för att skapa demokratiska medborgare. Det är dessutom förenligt med skolans övergripande uppdrag varpå historieämnet inte är ett undantag vilket anges i de gällande styrdokumenten. LÄS MER

 2. 2. Fotokalendern : En utvärdering av Fotokalenderns förmåga att skapa bätte komunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andreas Tyrberg; [2019]
  Nyckelord :Fotokalendern; AKK; QUIM; Användbarhet;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras användbarheten i applikationen Fotokalendern. Denna analyseras utifrån hur fungerar Fotokalenderns som ett stöd i skapandet av mer och bättre kommunikation för personal, elever och föräldrar till barn på Årsta grundsärskola. Kunskapsinsamling har skett i kvalitativ form genom intervjuer och en enkät. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering och pilotundersökning av vägledning för kontinuitetsplanering inom hälso- och sjukvården, Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Ellen Kastensson; [2019]
  Nyckelord :Kontinuitetsplanering; utvärdering; reservrutin; samhällsviktig verksamhet; hälso- och sjukvården; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Framtagandet av kontinuitetsplaner är inte systematiskt inom hälso- och sjukvården i Region Skåne. Därför har en vägledning utvecklats för att underlätta framtagandet av reservrutiner. Först utvärderades om vägledningen innehåller identifierade rekommendationer för kontinuitetsplanering. LÄS MER

 4. 4. Hur användbarheten uppfattas under högskolestudenters navigering på ett förlags hemsida : En fallstudie av Studentlitteratur AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jimmie Broberg; [2019]
  Nyckelord :Användbarhet; Användbarhetstester; Webbnavigation; Informationsarkitektur; E-handel;

  Sammanfattning : En stor andel av Sveriges befolkning genomför sina köp online. Forskare menar att det finns ett tydligt samband mellan användbarhet och framgångsrik e-handel. Därmed är det viktigt för företag som bedriver e-handel att ha en användbar hemsida. LÄS MER

 5. 5. Rekryterares upplevelse av personlighetstest vid rekrytering : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lovisa Sandell; Anna Vaim; [2019]
  Nyckelord :Personlighetstest; rekrytering; användbarhet; urvalsmetod; arbetsprestation; antaganden om arbetspsykologisk testning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur rekryterare i Jönköpings län upplevde personlighetstestens användbarhet vid rekrytering. I den vetenskapliga litteraturen framkom en oenighet mellan forskare och yrkesverksamma samt en kritik mot rekryterares bristande kunskap om personlighetstest. LÄS MER