Sökning: "Application Portfolio Rationalization"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Application Portfolio Rationalization.

  1. 1. Reducing redundant functionalities of an application portfolio : Case study Swedish municipality

    Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

    Författare :Vikesh Kara; Vijay Pratap Paidi; [2011]
    Nyckelord :Redundant functionalities; Application Portfolio Rationalization; application consolidation.;

    Sammanfattning : Many government organizations consist of complex application portfolios with significant redundant functionalities and in order to run this portfolio, 80% of the IT budget is consumed by maintenance cost. Eliminating redundant functionalities improves efficiency, operational performance and decreases maintenance costs. LÄS MER