Sökning: "Appreciative Inquiry"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Appreciative Inquiry.

 1. 1. Varför vill ni inte lyckas? : En kvalitativ studie om styrkebaserat förhållningssätt i organisationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Isabella Lockner; Emma Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Appreciative Inquiry; engagement; organizational development; positive psychology; Strengths-based approach; StrengthsFinder;

  Sammanfattning : Ledare vill att medarbetare skall vara engagerade i sitt arbete och i organisationen som helhet. Ett sätt att uppnå detta är att arbeta utifrån ett styrkebaserat förhållningssätt vilket har flera positiva effekter i organisationer såsom att behålla medarbetare och öka lönsamheten. LÄS MER

 2. 2. ”Vispelar alltid på varandras bästa fot” : En studieom Appreciative Leadership och de fem kärnstrategiernas praktik

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Annette Ritari; Camilla Franzén; [2019]
  Nyckelord :AI; Appreciative inquiry; AL; Appreciative leadership; leadership; psychosocial work environment; health; health factors; organizational development; AI; Appreciative inquiry; AL; Appreciative leadership; kärnstrategier; ledarskap; styrkebaserat ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; hälsa; friskfaktorer; organisationsutveckling;

  Sammanfattning : Attutforska och definiera vilka faktorer som bygger upp en långsiktigt hållbarverksamhet med välmående och flexibla medarbetare är viktigt i ett samhälle medkrav på snabba förändringar. Appreciative leadership är en ledarskapsfilosofivars praktik i teorin kommer ur de fem kärnstrategier (5 I) och vars förväntadeeffekter starkt korrelerar med det som i litteraturen be-skrivs somfriskfaktorer i arbetslivet. LÄS MER

 3. 3. Alla vill varandras väl : Hur ledarskap genom medarbetarskap i en kvalitetskultur skaparpatientnöjdhet vid svenska sjukhus

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Carina Franzén Ähdel; Frida Bulukin Wilén; [2019]
  Nyckelord :quality culture; co-workership; leadership; values; behaviors; measuring quality culture; regression analysis; minitab; response optimizer; measurement system analysis MSA ; appreciative inquiry AI ; 4D process; organizational culture; offensive quality development TQM ; healthcare; national patient survey; Ishikawa chart; kvalitetskultur; medarbetarskap; ledarskap; värderingar; beteenden; mäta kvalitetskultur; regressionsanalys; Minitab; respons optimizer; mätsystemsanalys MSA ; appreciative inquiry AI ; 4D processen; organisationskultur; offensiv kvalitetsutveckling TQM ; sjukvård; nationell patientenkät; fiskbensdiagram;

  Sammanfattning : Engagerat ledarskap är grunden till att skapa en god kvalitetskultur och för attlyckas krävs medarbetarskapets delaktighet. Forskare menar att stödet förnärvarande ledare i vården har fram tills idag varit tämligen outvecklat. LÄS MER

 4. 4. Moving Climate Change Adaptation in the Forest Sector Forward Through Stakeholder Empowerment : A Case Study on Västerbotten County, Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Auvikki Ilmarar Bjerka de Boon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change and what to do about it, both in relation to mitigation and adaptation, is a strongly debated topic. One of the areas that has been brought forward as pivotal in both adaptation and mitigation is the forest sector. Yet, the scientific literature reveals that adaptation measures are to date seldomly implemented in this sector. LÄS MER

 5. 5. I skuggan av det negativa gömmer sig det positiva : En kvalitativ studie om socialsekreterare upplevelse om arbetsglädje, arbetsmotivation och Appreciative Inquiry

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Sjökvist; Jessica Hovde; [2018]
  Nyckelord :Arbetsglädje; arbetsmotivation; socialsekreterare; Appreciative Inquiry.;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning som pekar på en tärande arbetssituation för den myndighetsutövande delen i socialtjänsten inom barn och unga. Denna kvalitativa studie influeras av förhållningssättet Appreciative Inquiry för att undersöka de positiva faktorerna, arbetsglädje och arbetsmotivation, med att arbeta som socialsekreterare inom den myndighetsutövande delen i socialtjänsten. LÄS MER