Sökning: "Apu vård"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Apu vård.

 1. 1. Yrkesförberedande gymnasieprogram : En dokumentanalys av skapandet av elevers yrkeskompetenser vid yrkesförberedande gymnasieprogram

  Master-uppsats, Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Dick Spetz; Einar Ideström; [2014]
  Nyckelord :Yrkesförberedande gymnasieprogram; yrkeskompetenser; gymnasiegemensamma ämnen; akademiska ämnen; teoretiska ämnen; arbetsplatsförlagd utbildning; APU; fordons- och transportprogrammet; vård och omsorgsprogrammet.;

  Sammanfattning : Problemområdet för denna studie grundas i statistik som visar på att en betydande del av elever som har avslutat studier vid en yrkesförberedande gymnasieprogram upplever att utbildningen på ett bristande vis förberedde dem för yrket. Syftet med studien är att undersöka faktorer som påverkar elevers yrkeskompetenser vid yrkesförberedande gymnasieprogram. LÄS MER

 2. 2. Yrkeshandledning - ett dubbelt uppdrag med motsägelsfulla funktioner : En intervjustudie med handledare i gymnasieskolans yrkesutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Carin Hilmersson; Carina Ålebring-Jonsson; [2011]
  Nyckelord :Handledning i yrkesutbildning; arbetsplatsutbildning; yrkeskunnande; yrkeslärare.;

  Sammanfattning : Med lång erfarenhet från yrkeslivet inom handel respektive vård, har vi under lärarutbildningen fått se våra arbetsplatser ur ett annat perspektiv. Skolan anförtror kontrollen på utbildningen till handledaren under en försvarlig del av den totala utbildningstiden. LÄS MER

 3. 3. Tidig introduktion i vård- och omsorgsyrket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lena Elgán; [2008]
  Nyckelord :APU; handledare; introduktion; omvårdnadsprogrammet; yrkessocialisation;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera handledares och elevers upplevelser av ett nytt APU-upplägg för förstaårselever som genomförts på försök under läsåret 2007-2008 på Omvårdnadsprogrammet. Det nya upplägget syftar till att utveckla APU:n, stärka samverkan mellan skolan och yrkeslivet samt ge eleverna en tidig inblick i yrket som omsorgsassistent för att ges möjlighet att känna efter om de valt ”rätt” program. LÄS MER

 4. 4. Barn- och fritidsprogrammet i fokus : En studie om utbildningens framväxt i Norrköping

  Magister-uppsats, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Viola Gustavsson; [2007]
  Nyckelord :Barn- och fritidsprogrammet; ”kritiska perioder”; arbetsmarknad; APU; tematiskt och elevaktivt arbetssätt; Gy 09;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om barn- och fritidsprogrammet och beskriver hur utbildningen vuxit fram i Norrköping. Det övergripande syftet är att synliggöra olika utvecklingstendenser i barn- och fritidsprogrammets historia samt beskriva hur utbildningen påverkats av olika samhällsfaktorer. LÄS MER

 5. 5. Barn- och fritidsprogrammet i fokus : En studie om utbildningens framväxt i Norrköping

  Magister-uppsats, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Viola Gustavsson; [2007]
  Nyckelord :Gymnasieskola; barn- och fritidsprogrammet; påverkansfaktorer; arbetsmarknad; elevaktivt arbetssätt; APU; progressiv utbildning; Gy09;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om barn- och fritidsprogrammet och beskriver hur utbildningen vuxit fram i Norrköping. Det övergripande syftet är att synliggöra olika utvecklingstendenser i utbildningens framväxt och att beskriva de ”kritiska perioder” som finns i utbildningens historia. LÄS MER