Sökning: "Arabel Maloney"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arabel Maloney.

  1. 1. Kvalitetssäkring utifrån ett principal-agentperspektiv inom städbranschen En fallstudie om gemensamma mål på ett städföretag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Arabel Maloney; Lovisa Torstensson; [2021-06-30]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vid städ av offentliga miljöer finns det en allmän uppfattning av att kvaliteten inte lever upp tillde förväntningar som finns. Detta är något som är problematiskt för städföretag. LÄS MER