Sökning: "Araby"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Araby.

 1. 1. Araby och social hållbarhet - En undersökande studie av planeringsåtgärder i ett särskilt utsatt område

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Johan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Araby; Social sustainability; Densification; Mixed cities; Gentrification; Social Sciences;

  Sammanfattning : The million programme (miljonprogrammet) in Sweden is a time between 1965 and 1974 where a bit over 1 million new homes was built. From its start, the program was criticized for its way of building areas. One of these areas is Araby in Växjö, which has for years been seen as a problem area. LÄS MER

 2. 2. Effektiv samordning för trygghet i Växjö – En kartläggning av projektets framgångar och utvecklingsområden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Susanna Andersson; Alexandra Jangsell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på en stor vikt av att uppnå en så hög trygghet som möjligt bland invånarna i ett område. Som en del i ett trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete i offentliga miljöer initierades projektet Effektiv samordning för trygghet (EST) i bland annat det särskilt utsatta området Araby i Växjö. LÄS MER

 3. 3. Den offentliga miljöns inverkan på trygghet och social hållbarhet i ett särskilt utsatt område

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Ellen Karlsson; Maria Rönnbäck; [2018]
  Nyckelord :Segregated areas; community planning; citizens dialogue; public spaces; safety; social sustainability; design strategies; crime prevention; Araby; Dalbo centrum; utsatta områden; samhällsplanering; medborgardialog; offentliga stadsrum; trygghet; social hållbarhet; designstrategier; brottsbekämpning; fysisk planering;

  Sammanfattning : Studien analyserar hur tillämpning av genomtänkt samhällsplanering kan minimera brottslighet och öka trygghet i särskilt utsatta områden. Vikten av medborgarnas delaktighet för en socialt hållbar samhällsutveckling poängteras. LÄS MER

 4. 4. Integration and intercultural improvement in Araby/Dalbo : A pilot study about experiences and possibilities 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Delgash Ramadhan; [2016]
  Nyckelord :integration; Islamophobia; Postcolonial Theory; Intercultural Competence;

  Sammanfattning : In the Swedish political debate there is a general agreement about the problems with the integration process regarding especially third country nationals from Africa and Asia. In various SOU reports,1 there are testimonies about flaws in the interaction between the majority community and minority groups (where newly arrived third-country nationals are an especially prevalent group). LÄS MER

 5. 5. Araby: A Self-fulfilling Prophecy? : The Reproduction of Rumours and Socio-Economic Conditions in Araby, Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Theodora Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Socio-Economic Conditions; Zone in Transition; Rumours; Stigmatisation of Place; Identification with Place; In-and-Out Migration;

  Sammanfattning : Questions of integration and immigration are increasingly subject to public debate in Sweden. With the arrival of many immigrants, the current ethnic housing segregation in the country is enforced. LÄS MER