Sökning: "Aras Mohammadi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aras Mohammadi.

  1. 1. Utveckling av barns sociala egenskaper genom lek

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Aras Mohammadi; [2018]
    Nyckelord :Idrott; lek; barns sociala egenskaper;

    Sammanfattning : Sammanfattning: Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur viktig leken är för idrottsläraren när det gäller att påverka barnens sociala och emotionella utveckling under idrottslektionerna. Syftet är också ta reda på vad idrottslärare anser att barn kan utveckla för sociala egenskaper genom lek och andra former av fysisk aktivitet, samt hur motoriken kan påverka och bidra till att utveckla barnet socialt och emotionellt. LÄS MER