Sökning: "Arash Mahmoudi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arash Mahmoudi.

  1. 1. Skillnaderna mellan andelen elever i grundskolor som uppfyller kunskapskraven i Göteborgs kommun.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Victor Abdalla; Arash Mahmoudi; [2017-08-17]
    Nyckelord :Skola; meritpoäng; regressioner; kunskapskrav; korrelation; Göteborg; socioekonomi; nationalekonomi; statistik; Skolverket; PISA; högstadieskolor;

    Sammanfattning : School results and how schools should be governed was one of the biggest topics in the last Swedish elections in 2014. PISA results have shown that Sweden has had a downfall in school results between the nineties and up until 2016. LÄS MER