Sökning: "Arbetar med läsförståelse i matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Arbetar med läsförståelse i matematik.

 1. 1. Lässtrategier i matematikundervisningen : En studie om lärares arbete med matematiska textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexandra Widen; [2020]
  Nyckelord :Mathematics; Text task; Reading comprehension; Reading strategies; Reciprocal teach-ing; Transactional strategies instruction; Concept-oriented reading instruction.; Matematik; Textuppgifter; Läsförståelse; Lässtrategier; Reciprok undervisning; Trans-aktionell strategiundervisning; Begreppsorienterad undervisning;

  Sammanfattning : Text information is frequently found in mathematics education. For students to gain an understanding of how to handle the text tasks, a competent teacher is required to provide the students with different kinds of tools to read mathematical text problems. LÄS MER

 2. 2. "Har man inte begreppen så kommer du inte heller förstå matematiken" : En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på läsförståelse inom matematiken och hur de beskriver sitt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Nygårds; Sofie Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelse och matematik; begreppsförståelse; problemlösning; specialpedagogik; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Tidigare forskning redogör för ett starkt samband mellan läsförståelse och matematik. Denna studie undersöker några verksamma lärares inställning till läsförståelse och hur de beskriver sitt arbete med läsförståelse inom matematiken. LÄS MER

 3. 3. Mer matematik och mindre svenska på matematiklektionerna : En kvalitativ studie om vilka förutsättningar som kan utveckla elevers resonemangsförmåga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Viktoria Alyhr; Malin Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Elever; lärare; matematikundervisning; resonemangsförmåga och uppgifter.;

  Sammanfattning : Det finns ett samband mellan elevers läsförståelse och deras prestationer på matematiklektionerna. Matematikundervisningen i svenska skolor bygger till stor del på att eleverna arbetar enskilt i sina läroböcker. Undervisningen bygger då på att eleverna kan läsa och förstå de skriftliga instruktioner som ges. LÄS MER

 4. 4. Fyra lärares syn på läsförmågan i relation till matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Lundquist; My Ottosson; [2019]
  Nyckelord :läsförståelse; matematik; mellanstadiet; textuppgifter; mellanstadielärare; kvalitativa intervjuer; sociokulturell lärandeteori;

  Sammanfattning : Trots tidigare forskning som visar att läsförmågan har stor betydelse även inom matematikämnet, så har den fortfarande inte särskilt stor plats i läroplanen för matematik. Syftet med detta examensarbete är att undersöka mellanstadielärares inställning och arbete med läsförståelse i matematik. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga elevers svårigheter i matematiska textuppgifter, årskurs F-3 : En kvalitativ studie om lärarens arbetssätt utifrån olika strategier med flerspråkiga elever kring textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sozan Jabbar; Shadan Jabbar; [2019]
  Nyckelord :multilingual students; mathematical textual data; reading comprehension; communication; signal words; flerspråkiga elever; matematiska textuppgifter; läsförståelse; kommunikation; signalord;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med textuppgifter inom matematikundervisning, när det gäller flerspråkiga elever med språksvårigheter. I och med detta vill vi även undersöka lärarnas användning av olika strategier för att kunna stötta flerspråkiga elever inom området matematiska textuppgifter. LÄS MER