Sökning: "Arbetarskydd"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Arbetarskydd.

 1. 1. Vem bär ansvaret för arbetsmiljön vid arbete hemifrån? - En framåtsyftande studie om ansvaret för det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt för skada vid arbete hemifrån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Parastou Namdar Faiz Abadi; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetsmiljörätt; Arbetsskadeförsäkring; Covid:19; Arbetarskydd; Handelsrätt; Arbetsmiljöansvar; Arbete hemifrån; Distansarbete.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Since the outbreak of the Covid-19 pandemic, society has demanded that more and more workers work from home in order to contribute to reducing the spread of infection. Although teleworking is not a new phenomenon, the pandemic has led to the question being raised as to whether the possibility of teleworking for certain groups of workers should also exist in the future. LÄS MER

 2. 2. Utom arbetsgivarens kontroll – en studie av arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen då arbetstagaren arbetar hemifrån.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Westergård; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadeståndsrätt; hemarbete; distansarbete; arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; arbetsplatsens utformning; arbetsskadeolycka; arbetsskadeförsäkring labour law; tort law; homework; telework; telecommuting; remote wor; employer’s responsibility for occupational safety and health; safety and health at workplace; work environment; formation of the workplace; workrelated injuries; occupational damage; occupational injury insurance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån har de senaste åren blivit allt vanligare. Inför framtiden spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att bli än mindre viktig och att fler kommer att vilja arbeta på distans helt eller delvis. LÄS MER

 3. 3. Offentlig förvaltning och arbetarskydd : Arbetarskyddslagens tillämpningsområde, institutionella hinder och riksdagsdebatten 1943 - 1963.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Fredrik Brunnström; [2012]
  Nyckelord :Arbetarskyddslagen; institutionella hinder; offentlig förvaltning; rörelse; verksamhet; politiker som arbetsgivare.;

  Sammanfattning : Sammanfattning I denna uppsats behandlas den historiska utvecklingen av den svenska lagstiftningen kring arbetarskydd inom en tidsperiod som sträcker sig från andra hälften av 1800-talet fram till 1960-talet. Med begrepp lånade från Rolf Torstendahl kan uppsatsen sägas röra sig från tiden för ’den organiserade kapitalismen’ fram till tiden för ’den participatoriska kapitalismen’. LÄS MER

 4. 4. Olycksfall i arbetet : En kartläggning över olycksfall vid Falu Koppargruva 1906-1915 samt åtgärder för en säkrare arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Olov Tallqvist; [2007]
  Nyckelord :Falu koppargruva; arbetsolyckor; arbetarskydd; förebyggande åtgärder;

  Sammanfattning : Hur farligt var gruvarbete i början av 1900-talet? I denna uppsats undersöks de olycksfall som inträffade i Falu koppargruva mellan åren 1906-1915. Uppsatsen behandlar totalt 387 st arbetsrelaterade olyckor i och kring gruvan. I uppsatsen framkommer att gruvarbetarna var de som löpte störst risk att råka ut för skador. LÄS MER