Sökning: "Arbetsdelning i hemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Arbetsdelning i hemmet.

 1. 1. Arbetarklassföräldrars tredje skift - En studie om projektledning och rättvis fördelning av hemarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mikael Hedström; [2020-10-08]
  Nyckelord :tredje skiftet; återhämtning; work-life balance; hemarbete; jämställdhet; föräldraideal;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förklara hur vardagspraktiker formar ansvarsfördelning i det tredje skiftet och hur det påverkar möjligheter till återhämtning för föräldrar med LO-yrken. Uppsatsen handlar om hur samspelet mellan första skiftet (lönearbetet), andra skiftet (utförande av det obetalda hemarbetet) och tredje skiftet (projektledningen och det emotionella ansvaret för hemarbetet) påverkar möjligheterna till återhämtning och hur uppdelningen av hemarbetet skapas. LÄS MER

 2. 2. Från par till föräldrar : om anpassning och skenbar jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Sara Ulveseth; Tobias Högberg; [2016]
  Nyckelord :Parents; division of labor; housework; gender; power; Föräldrar; arbetsfördelning; hushållsarbete; jämställdhet; makt;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta är en sociologisk studie som med hjälp av kvalitativa intervjuer har undersökt hur föräldrar upplever övergången från par till föräldrar, samt hur föräldraskapet inverkar på jämställdhet.Att bli förälder är något många i vårt samhälle upplever. LÄS MER

 3. 3. ”Och vissa tycker att det är starkt liksom, att man har femhundra bollar i luften samtidigt” : - En studie kring kvinnors subjektiva syn på sin egen roll i hemarbetet.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :cecilia enfors; [2014]
  Nyckelord :Hemarbete; Roller; Kvinnor; Rational Choice; Doing Gender;

  Sammanfattning : Sedan 70-talet och ökningen av kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden har hemarbetets fördelning diskuterats som en viktig jämställdhetsfråga i Sverige. Det anses inte längre givet att kvinnor ska stå för matlagning medan män ska stå för försörjning, då många av de tidigare könsbaserade skyldigheterna inte längre har samma legitimitet. LÄS MER

 4. 4. Några sammanboende kvinnors upplevelser av den könade arbetsdelningen i hemmet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Helena Magnusson; [2010]
  Nyckelord :könad arbetsdelning; parförhållande; anpassning; kontroll; roller; Social Sciences;

  Sammanfattning : Min undersökning rör kvinnans syn på den könade arbetsdelningen i hemmen. Studier visar att kvinnor fortfarande till viss del fokuserar på interna relationer i familjen. Det visar sig också att det fortfarande är kvinnan som har det största ansvaret för hemmet, de tycks ha en förmåga att underlätta för familjen. LÄS MER

 5. 5. Han eller hon? En deskriptiv studie av jämställdhet i hemmet bland studenter på Malmö högskola

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Zara Göransson; Karolina Persson; [2005]
  Nyckelord :Beslut; Familj; Hushållsarbete; Jämställdhet; Makt; Sociala konstruktioner;

  Sammanfattning : Jämställdhet är ett begrepp som ständigt debatteras. Jämställdhetsdiskursen är närvarande i familj och skola, såväl som på arbetsplatser och inte minst på den politiska arenan. Trots att ojämlika könsstrukturer lyfts fram i samhället idag finns problemen kvar, och det kön vi har påverkar till stor del hur vi lever våra liv. LÄS MER