Sökning: "Arbetsform"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Arbetsform.

 1. 1. Öar av kollegialitet - En kvalitativ studie om kollegiala arbets- och styrformer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Torbjörn Brandhill; [2020-03-17]
  Nyckelord :Kollegialitet; Kollegial granskning; Kollegialt ledarskap; Kunskap; Kompetens; Styrform; Arbetsform;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att analysera hur kollegiala arbetssätt och kollegial styrning kommer till uttryck i organisationer som är toppstyrda och mångprofessionella, det vill säga professionellt heterogena, och som således inte omedelbart förknippas med kollegiala styrformer.Teori: Uppsatsens använder sig av kollegialitet som styrform som teori. LÄS MER

 2. 2. Grupparbetets påverkan på gruppdynamik inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Petersson; Kenan Aliefendić; [2020]
  Nyckelord :grupparbete; gruppdynamik; group dynamics; group work; idrott och hälsa; physical education; samarbete; kooperativt lärande; kollaborativt lärande;

  Sammanfattning : Grupparbete är en vanlig arbetsform i ämnet idrott och hälsa. Trots det råder begränsad förståelse bland lärare kring vad gruppdynamik är och hur det kan appliceras i undervisningen. Med denna problematik som bakgrund är syftet med denna kunskapsöversikt att redogöra för hur grupparbete kan påverka gruppdynamiken. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors upplevelser av samverkan med vårdcentralen, från hemsjukvårdens perspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Marielle Fridh; Therése Svensson; [2020]
  Nyckelord :district nurse; collaboration; co-operation; healthcare center; home health care; experiences; distriktssköterska; samverkan; samarbete; vårdcentral; hemsjukvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minskade antal vårdplatser tillsammans med en stigande ålder på befolkningen innebär att behovet av vård i hemmet ökar. Därför är det viktigt att samverkan fungerar mellan distriktssköterskan i hemsjukvården och vårdcentralen då primärvården är första linjens sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Att teckna sig till kunskap i skolår 4 – 6 samt i NO-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattis Hansson; [2020]
  Nyckelord :Elevproducerad representation; Rita i NO; Sociosemiotik; Bildproduktion; Visouspatialt resonerande; Naturvetenskap; Årskurs 4 - 6;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks frågan om vad elever väljer att representera i en egenproducerad teckning när de ska bearbeta en naturvetenskaplig faktatext. Arbetet undersöker även möjliga anledningar till att elever representerar vissa element före andra samt hur eleverna själva kan uppleva ritandet som arbetsform. LÄS MER

 5. 5. Vilka arbetssätt kan vara språk- och kunskapsutvecklande för nyanlända elever i grundskolans yngre år?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Soror Alatar; Liridona Ibraj; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; Interaktion; Kunskapsutveckling; Modersmålsundervisning; Nyanlända elever; Sociokulturellt perspektiv; Språkinlärning; Språkutveckling; Stöttning; Transspråkande;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten fokuserar på att undersöka faktorer som påverkar nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling i skolor. För att besvara vår frågeställning har vi genomfört systematiska sökningar. Materialet består av 10 vetenskapliga artiklar, en granskning från Skolinspektionen samt artiklar från Skolverket. LÄS MER