Sökning: "Arbetskraftsinvandring"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Arbetskraftsinvandring.

 1. 1. Miljonprogrammet : Behovet då och idag

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Martin Säl; [2022]
  Nyckelord :miljonprogrammet; bostadsbestånd; befolkning; rekordåren; tillväxt; trångboddhet; bostadsstandard; miljöcertifieringar; miljömål; bostadsbehov; social housing; marknadshyra;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet är benämningen på ett statligt stöttat konstruktionsmål om 1 miljon bostäder på 10 år, under perioden 1965-1975. Innan miljonprogrammet upplevdes en kraftig befolkningstillväxt till följd av så kallade babybooms och hög arbetskraftsinvandring, en stor bostadsbrist, en låg standard på bostäder där många hushåll saknade utrustning som anses basal idag, en kraftig ekonomisk tillväxt med ökade realinkomster som ökade efterfrågan på bättre och rymligare boenden samt ett utbrett problem med trångboddhet. LÄS MER

 2. 2. Arbetskraftskultur i Sverige : Ett annorlunda paradis

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Karolina Skytt; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; Arbetskraftsinvandring; integration; företagskultur; exkludering; inkludering; ledarskap; språk; kultur; välfärd;

  Sammanfattning : Studien är till för att få en fördjupad förståelse för varför utländska personer väljer att flytta till Sverige för att arbeta. Huvudfokus ligger i att fånga upp vilka faktorer som påverkat personernas beslut att flytta till Sverige. LÄS MER

 3. 3. Den nya utlänningslagen i relation till utländska forskare och doktorander : En kvalitativ textanalys av Sveriges öppenhet för migration av högkvalificerade utlänningar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nathalie Daoud; [2022]
  Nyckelord :Högkvalificerade utlänningar; utländska forskare; utländska doktorander; utlänningslagen; svensk migrationspolitik; permanent uppehållstillstånd; policyförändring; högkvalificerad arbetskraftsinvandring.;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har nyligen beslutat om ändringar i utlänningslagen angående utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. Bland de berörda av denna lagändring är utländska forskare och doktorander som vill forska och studera i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Arbetskraft från tredje land: Effekter på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Emma Hansson; Hannah Stutzinsky; [2021-07-13]
  Nyckelord :Arbetskraftsinvandring; Arbetslöshet; Arbetstillstånd; BRP; OLS med fixed effect;

  Sammanfattning : Non-European labour migration has become a regularly discussed political issue, portrayed variously as a threat or a benefit for the domestic labour market. Since 2008, Sweden has had the most liberal labour migration policy within the OECD. LÄS MER

 5. 5. "Mitt liv har varit Olofströmskt" : En undersökning kring finska arbetsmigranters val att permanent bosätta sig i bruksbyn Olofström

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alexander Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Olofströms Kommun; Volvo; Svenska Stålpressnings AB; arbetskraftsinvandring; push-pull-teori; återinvandring; sociala nätverk; permanent bosättning;

  Sammanfattning : After the second world war it became common for individuals in economically unstable countries to work migrate towards countries with better work opportunities. Common for this type of migration is that the individual only works for a few years before re-emigrating to their home country. LÄS MER