Sökning: "Arbetslag"

Visar resultat 1 - 5 av 619 uppsatser innehållade ordet Arbetslag.

 1. 1. Rutinsituationer i förskolan : En observationsstudie om förskollärares arbetssätt i förskolans hall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tea Ederborg; Emma Jansson; [2023]
  Nyckelord :Routine; Preschool; Dressing; Learning; Working methods; Communication; Rutin; Förskola; Påklädning; Lärande; Arbetssätt; Kommunikation;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar i rutinsituationer samt vilka möjligheter till lärande som skapas. För att undersöka detta genomfördes fem observationer av tre förskollärare, vid påklädning i förskolans hall. LÄS MER

 2. 2. Främja elevers läskunnighet genom analog läsning och ökade förväntningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Edona Sejdijaj; [2023]
  Nyckelord :Analog läsning; digital läsning; digitala läromedel; fysiska läromedel; förväntningar; läsförståelse; screening; språkinriktad undervisning;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets syfte var att undersöka om ökade förväntningar via språkinriktad undervisning, samt genom att läsa analoga texter i stället för digitala texter skulle främja elevers läsförståelse. Skolan var i behov av att öka läskunnigheten och även komma underfund med vad som kan främja läsförståelsen på skolan, men även vad som kan ha hämmat läsutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. "Har förskolläraren ett ledarskap?" : - En fenomenografisk intervjustudie om förskollärares olika uppfattningar av ett förändrat ansvar och ledarskap i arbetslaget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Bodén; Evelina Johansson; [2023]
  Nyckelord :Leadership; Preschool; Preschoolteacher; Responsibility; Team; Ansvar; Arbetslag; Ledarskap; Förskola; Förskollärare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares olika uppfattningar om ett förändrat ansvar och ledarskap i arbetslaget. Över tid har förskollärarens ansvar förändrats i styrdokumenten och gått från att vara obefintligt till att nu tillskrivits som ett särskilt ansvar. LÄS MER

 4. 4. Elevinflytande : Personalens syn på elevinflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Fabian Strandman; Calle Hermansen; [2022]
  Nyckelord :barndom; barnperspektiv; barns perspektiv; delaktighet; inflytande; tillblivelse; varelse;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vilken syn på elevinflytande personal på fritidshem har, samt hur de gör för att arbeta med elevinflytande i praktiken. Den tidigare forskningen inom detta visar att området är ofullständigt. LÄS MER

 5. 5. Ett förändrat arbetslag? : Arbetslagets syn på ansvarsfördelning och förskollärarens förtydligade ansvar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Säfqvist; Lisa-Maria Jadbäck; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; ansvar; ansvarsfördelning; arbetslag; läroplan; samarbete;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to gain an increased understanding of how the preschool teacher's clarified responsibility has affected the work team in general and in terms of the division of responsibilities of tasks. The questions that are central to this study are; is there any difference in work tasks within the work team? How does the division of responsibilities of the work team differ in practice from what is formulated in the preschool curriculum? How does the work team respond to the clarified responsibility in the curriculum? As a method, we have used a questionnaire study with a qualitative nature. LÄS MER