Sökning: "Arbetslivspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Arbetslivspedagogik.

 1. 1. Utbildning i en teknologiserad värld : En kvantitativ enkätstudie om vad som påverkar inställningen till online-utbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Rebecca Rosenlund; [2019]
  Nyckelord :Online-utbildning; inställning; attityd; kvalitativ metod; e-learning; nätbaserad utbildning; webbaserad utbildning; UTAUT; pedagogik; arbetslivspedagogik;

  Sammanfattning : Studien har genomförts med stöd i en kvantitativ enkät om vad som påverkar inställningen till online-utbildning. Genom Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) samt tidigare forskning har 5 faktorer valts att undersökas som möjliga faktorer till vad som påverkar inställningen till online-utbildning. LÄS MER

 2. 2. Lärande genom introduktion : - en kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser av introduktionen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emma Wiik; Ann-Charlotte Eklund; [2019]
  Nyckelord :Introduktion; arbetsplatslärande; arbetslivspedagogik; utveckling; pedagogiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Studien baseras på intervjuer av fyra nyanställda sjuksköterskor vid en vårdcentral. Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av introduktion vid nyanställning, med särskilt fokus på introduktionens funktion av att bli en länk mellan personens nya arbetsuppgifter och tidigare erfarenheter, samt för att se om det finns en koppling mellan introduktionen och viljan att arbeta kvar i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Hållbart livslångt lärande i diskretionärt arbetsliv - en studie av yrkesverksammas reella villkor för lärande i kunskapsintensiva storföretag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Deana Nannskog; [2018]
  Nyckelord :Livslångt lärande; reella villkor; work-life balance; diskretionärt arbete; uppdragsutbildning; social hållbarhet; affordans; strategier; fronesis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hög efterfrågan på kompetensutveckling speglar behovet av kunskap och livslångt lärande i företag idag. Lärosätena har en central roll i samhället som utbildare, kan de stödja yrkesverksammas livslånga lärande i diskretionärt arbete på ett hållbart sätt? Studiens syfte är att bidra med kunskap om de reella villkoren för att ägna sig åt livslångt lärande. LÄS MER

 4. 4. Den spelifierade arbetsplatsen : ett medarbetarperspektiv på motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Max Eklund; Elin Harry; [2017]
  Nyckelord :gamification; motivation; workplace; employees; experiences; management; self-determination theory; expectancy theory; staff; working life; well-being; intrinsic motivation; extrinsic motivation; spelifiering; motivation; arbetsplats; anställda; upplevelser; styrning; förväntansteorin; self-determination theory; personal; arbetslivspedagogik; trivsel; inre motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur anställda upplever motivation i samband med användandet av ett spelifieringsprogram. Detta har konkretiserats med hjälp av frågeställningarna ”På vilket sätt påverkar spelifieringen de anställdas motivation?” och ”Vilka konsekvenser upplever anställda att spelifieringen har för deras arbetssituation?” För att behandla frågeställningarna har åtta semistrukturerade intervjuer med anställda genomförts hos ett företag som använder sig av ett spelifieringsprogram. LÄS MER

 5. 5. Internkommunikationens betydelse för lärandet i en organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Catrin Thorsell Rimér; Sandra Olsson; [2016]
  Nyckelord :lärande; kommunikation; intranät; Arbetslivspedagogik; internkommunikation; lärande i organisationer; organisations-kommunikation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker medarbetarnas syn på den interna kommunikationen på ett fastighetsföretag, med utgångspunkt från en medarbetarenkät utförd av organisationen. Enkäten visar att en del av medarbetarna som arbetar på olika områden, upplever att de får för lite information. LÄS MER