Sökning: "Arbetsmarknad åtgärd"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Arbetsmarknad åtgärd.

 1. 1. Fallstudie Ystadbanan - Multikriterieanalys som metod för bedömning för bästa kapacitetshöjande åtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Tony Peter Tosic; Edvin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Järnväg; Multikriterieanalys; Expertgrupp; Dubbelspår; Partiellt dubbelspår; Mötesstation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Capacity is a constant problem on the Swedish railway. More and more travellers have begun to choose trains as a mean of transport due to the low environmental impact and its convenient way of transport. Public transport in Sweden has increased significantly in the last decade, and it is mainly rail travel that has increased. LÄS MER

 2. 2. Personlig Utvecklings Tjänst : Invandrares upplevelser av inkludering i arbetsmarknaden

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Antigona Ibishi; [2011]
  Nyckelord :Personal Development Employment; labor market policy measures actions; migrants; inclusion exclusion; alienation; labor; establishment on the labor market; local labor market policies.; Personlig Utvecklings Tjänst; arbetsmarknadspolitiska åtgärder insatser; invandrare; inkludering exkludering; utanförskap; arbetsmarknad; etablering på arbetsmarknaden; kommunal arbetsmarknadspolitik.;

  Sammanfattning : Uppsatsenutgör en utvärdering av en kommunal arbetsmarknadspolitisk åtgärd/insatsbenämnt Personlig Utvecklings Tjänst (PUT- tjänst, PUT) som riktas tilllångtidsarbetslösa och socialbidragsberoende invandrare i Uddevalla kommun.Åtgärden/insatsen innebär att ett visst antal individer erhållervisstidsanställning inom kommunens verksamheter i syfte att bland annat fåarbetslivserfarenhet i Sverige och referenser. LÄS MER

 3. 3. Övergångarnas Dilemma : En uppsats om kvinnors underrepresentation i andelen övergångar ifrån Samhall AB till den reguljära arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Robin Jonsson; [2008]
  Nyckelord :workability; Samhall AB; genus perspective; glass ceiling; Samhall AB övergångar genus könssegregerad arbetsmarknad;

  Sammanfattning : With the ambitions to rehabilitate individuals with different kinds of work disabilities through work, the government owned Samhall AB has a long history as labour market measure in Sweden.To show Samhall AB its importance, the company has requirements to fulfill the goal that around 5 percent of their employees, at Samhall AB, every year shall be transferred to an employment outside the company, which is called transition. LÄS MER

 4. 4. Personer som skulle kunna få jobb : En studie av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för invandrare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marika Lindgren Åsbrink; [2006]
  Nyckelord :arbetsmarknad; invandrare; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; arbetsförmedling; arbetsplatsintroduktion;

  Sammanfattning : Det råder sedan 1980-talet stora skillnader i sysselsättningstal mellan inrikes och utrikes födda iSverige. Det finns ett uttalat politiskt mål att minska dessa skillnader genom att ökasysselsättningen bland invandrare. För att åstadkomma en sådan förändring har en rad åtgärderprövats hos olika myndigheter och bland Sveriges kommuner. LÄS MER

 5. 5. Högskoleutbildade kvinnors lärande: En intervjuundersökning av kvinnors erfarenheter i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Monica Johansson; Agnes Löve; [2006]
  Nyckelord :arbetslöshet; arbetsmarknadspolitisk åtgärd; kvinnor; lärande; fritid; Adult education; permanent education; Vuxenutbildning; livslångt lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuseras kring högskoleutbildade kvinnor som befinner sig i en specifik arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Åtgärden har en inriktning mot lärande och kompetens, kombinerat med arbetspraktik. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med fem av de kvinnliga deltagarna i åtgärden. LÄS MER