Sökning: "Arbetsmiljölagen 1977:1160"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Arbetsmiljölagen 1977:1160.

 1. 1. Systematiskt brandskyddsarbete inom rättspsykiatrin i Norrbotten : Med en fallstudie av branden vid S:t Sigfrids rättspsykiatriska klinik och dess SBA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Malin Sanderyd; [2020]
  Nyckelord :Systematiskt brandskyddsarbete; rättspsykiatri; brand inom rättspsykiatri;

  Sammanfattning : Inom rättspsykiatrin finns brandrisker som är ovanliga inom andra verksamheter. För det första finns det patienter i verksamheten som kan vilja starta en brand eftersom många pyromaner döms till rättspsykiatri. Utöver detta finns stora utmaningar vid utrymning vid brand eftersom patienterna är inlåsta och beroende av personalen. LÄS MER

 2. 2. FÖRSTA LINJECHEFER INOM LSS-BOSTÄDER, UPPLEVELSEN AV RELATIONEN MELLAN ARBETSMILJÖARBETE OCH PEDAGOGISKT ARBETE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Hamzi; Alicia Hultén; [2020]
  Nyckelord :challenging behaviour; frontline managers; health and safety measures; pedagogical work; threats and violence;

  Sammanfattning : Första linjechefer inom LSS-bostäder ansvarar enligt arbetsmiljölagen, 1977:1160 (AML) för att säkerställa arbetsmiljön för medarbetare, samtidigt som de ska säkerställa att insatser enligt lag 1993:387, om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är av god kvalité och möter stödanvändares behov. Detta, tillsammans med förekomst av utmanande beteende hos de boende, antyder att första linjechefer har en komplex arbetssituation. LÄS MER

 3. 3. Spänt arbete kan leda till hjärtsjukdom : En studie om arbetsgivarens skyldigheter för att motverka ohälsosam arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Lindgren; [2016]
  Nyckelord :AFS 2015:4; Arbetsmiljölagen 1977:1160 ; spänt arbete; ohälsosam arbetsbelastning; hjärtsjukdom;

  Sammanfattning : This essay takes its starting point in the fact that job strain, high demands in combination with low control, has an impact on the risk for employees to be afflicted to a cardiovascular disease. Therefore, the aim of the study is to examine what responsibilities the employer, through the regulation, is imposed to prevent the risk for unhealthy workload for employees. LÄS MER

 4. 4. Arbetsledningsrätt och stress – skillnaden mellan arbetsgivarens ansvar, gentemot sjuka arbetstagare, enligt LAS och enligt arbetsmiljöregleringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Dahlkrans; [2015]
  Nyckelord :arbetsrätt; arbetsmiljö; stress; sjukdom; uppsägning; Arbetsmiljöverket; arbetsmiljölagen; rehabilitering; arbetsledningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis will investigate the relation between the managerial prerogative and the legal protection for employees that are sick and how this is ruled on by the Labour Court - according to the Employment Protection Act. Furthermore, the relation between the managerial prerogative and the work environment legislation regarding the responsibility for the psychosocial environment in the workplace will be investigated, focussing on problems related to stress and high work load. LÄS MER

 5. 5. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Fatlinda Shali; [2013]
  Nyckelord :rehabiliteringsanvsvar; arbetsanpassning; uppsägning på grund av sjukdom; Business and Economics;

  Sammanfattning : När arbetstagare blir långtidssjukskrivna väcks frågan om hur långt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar sträcker sig och i vilken utsträckning individen själv bör ansvara för sitt tillfrisknande. Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur arbetsgivarens rehabiliteringsansvar regleras enligt lag och hur detta ansvar uttolkats i praxis. LÄS MER