Sökning: "Arbetsmiljölagen 1977:1160"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Arbetsmiljölagen 1977:1160.

 1. 1. Spänt arbete kan leda till hjärtsjukdom : En studie om arbetsgivarens skyldigheter för att motverka ohälsosam arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Lindgren; [2016]
  Nyckelord :AFS 2015:4; Arbetsmiljölagen 1977:1160 ; spänt arbete; ohälsosam arbetsbelastning; hjärtsjukdom;

  Sammanfattning : This essay takes its starting point in the fact that job strain, high demands in combination with low control, has an impact on the risk for employees to be afflicted to a cardiovascular disease. Therefore, the aim of the study is to examine what responsibilities the employer, through the regulation, is imposed to prevent the risk for unhealthy workload for employees. LÄS MER

 2. 2. Arbetsledningsrätt och stress – skillnaden mellan arbetsgivarens ansvar, gentemot sjuka arbetstagare, enligt LAS och enligt arbetsmiljöregleringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Dahlkrans; [2015]
  Nyckelord :arbetsrätt; arbetsmiljö; stress; sjukdom; uppsägning; Arbetsmiljöverket; arbetsmiljölagen; rehabilitering; arbetsledningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur relationen mellan arbetsgivarens arbetsledningsrätt och skyddet för sjuka arbetstagare ser ut, enligt reglerna i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS), och hur detta bedöms av Arbetsdomstolen. Vidare undersöks hur relationen ser ut mellan arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetsmiljöregleringen, gällande ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön med fokus på problem med stress och hög arbetsbelastning. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Fatlinda Shali; [2013]
  Nyckelord :rehabiliteringsanvsvar; arbetsanpassning; uppsägning på grund av sjukdom; Business and Economics;

  Sammanfattning : När arbetstagare blir långtidssjukskrivna väcks frågan om hur långt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar sträcker sig och i vilken utsträckning individen själv bör ansvara för sitt tillfrisknande. Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur arbetsgivarens rehabiliteringsansvar regleras enligt lag och hur detta ansvar uttolkats i praxis. LÄS MER

 4. 4. Psykosocial arbetsmiljö : En arbetsgivares respektive arbetstagares ansvar för den psykosociala arbetsmiljön 

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Anna Karlsson; Kristin Nytomt; [2010]
  Nyckelord :jurisprudence; labour legislation; psychosocial work environment; work environment legislation; work environment; work environment management.; rättsvetenskap; arbetsrätt; psykosocial arbetsmiljö; arbetsmiljörätt; arbetsmiljö; arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Arbetsmiljö är ”summan” av både fysiska, sociala och psykiska upplevelser som en arbetstagare möter i arbetslivet. Dessa upplevelser skapas eller formas av olika faktorer som arbetstagaren dagligen möter på sin arbetsplats. Då psykosocial arbetsmiljö idag är en relevant och aktuell fråga är uppsatsen inriktad på detta ämnesområde. LÄS MER

 5. 5. Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö : En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Emelie Eriksson; Martin Steby; [2009]
  Nyckelord :personlig assistent arbetsmiljö psykosocial privat assistansföretag KASAM krav och kontroll socialt stöd LSS AML;

  Sammanfattning :    Personlig assistans är en relativt ny yrkesgrupp som skall utföra grundläggande behov åt brukaren så att denne har möjligheten att leva som alla andra. I arbetsmiljölagen (1977:1160; AML) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare att verka för en god arbetsmiljö för sina arbetstagare samt att förebygga ohälsa och olycksfall. LÄS MER