Sökning: "Arbetsorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Arbetsorganisation.

 1. 1. E-handelns påverkan på arbetssätt : The impact of e-commerce on working methods

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Oskar Samuelsson; Ramy Abdul Amir; [2022]
  Nyckelord :E-commerce; Digitalisation; Omni-channel and changed working structure.; E-handel; Digitalisering; Omni-kanal och ett förändrat arbetssätt;

  Sammanfattning : A successful company today is focusing on minimizing costs, maximizing customer satisfaction, and increasing productivity. E-commerce is a tool to achieve the requirements that a company needs to reduce costs. LÄS MER

 2. 2. Kontext och värderingar i stadsplaneringen : Experimentell studie med inblick i stadsplanerarens vardag

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Saara Hirvonen; [2022]
  Nyckelord :city planners; context; mental models; municipal organization; the iceberg theory; triple loop learning; values; isbergsmodellen; kommunala organisationer; kontext; värderingar; mentala modeller; stadsplanerare; trippelloop-lärande;

  Sammanfattning : Kontext, värderingar och människors personliga tyckande är något som alltid kommer vara en del av samhället. Stadsplaneringen är en komplex process där olika viljor och intressen konkurrerar och stadsplanerare som tjänstepersoner har en viktig roll. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenhet av arbetsrelaterad stress under Covid-19 : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Emtorp; Markus Idoffsson; [2022]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; Covid-19; erfarenhet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronaviruset låg bakom Covid-19 pandemin som spreds världen över 2020. Sjuksköterskor som arbetade med Covid-19 patienter utsattes för utmaningar och risker i sitt arbete. För att kunna arbeta optimalt och hållbart enligt sjuksköterskans kärnkompetenser så krävs goda förutsättningar på arbetet. LÄS MER

 4. 4. Det moderna arbetssättet : En kvalitativ studie om interaktionen mellan hybridarbete och motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mica Langels; Victoria Brink; [2022]
  Nyckelord :Hybridarbete; motivation; belöningar; arbetsorganisation;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen kring interaktionen mellan hybridarbete och anställdas motivation. Hybridarbete kan bli normen för många organisationer, tidigare forskning problematiserar att det moderna arbetssättet kan medföra potentiella utmaningar när företag går från platsarbete till hybridarbete. LÄS MER

 5. 5. Organisationskultur & Distansarbete : En fallstudie om hur organisationskulturen i en svensk kommun påverkas av distansarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Melissa Barakhanova; [2022]
  Nyckelord :Organisationskultur; Distansarbete; Hemarbete; Corona-pandemi; Organisationsförändringar; Kommunikation; Värderingar.;

  Sammanfattning : Organisationskultur är ett abstrakt fenomen som genomsyrar organisationens alla delar.Det påverkar både arbetstagarna och organisationens sätt att bedriva sin verksamhet. LÄS MER