Sökning: "Arbetsorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Arbetsorganisation.

 1. 1. EN OMORGANISATION UR ETT LEDNINGSPERSPEKTIV : UPPLEVELSER AV PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ UNDER EN PÅGÅENDE OMORGANISATION

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Betty Gunes; [2020]
  Nyckelord :Organizational change; psychosocial work environment; demand; control; support and resources; Organisationsförändring; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; stöd och resurser;

  Sammanfattning : Omorganisationer har blivit allt vanligare och påverkar majoriteten av anställda och deras psykosociala arbetsmiljö, både medarbetares men också chefers. Syftet med studien var att undersöka hur ledningsgruppen i ett företag upplevde en organisationsförändring samt hur förändringen påverkade deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Tillitsbaserad styrning och ledning : En studie om rektorers syn på tillitsbaserad styrning och ledning i skolans styrkedja

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Annika Bygdén; [2019]
  Nyckelord :Trust-based; trust; governance; management; Tillitsbaserad; tillit; styrkedja; styrning; ledning;

  Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka rektorers uppfattningar om hur en tillitsbaserad styrning och ledning kan förbättra skolans verksamhet och arbetsmiljön för skolans professioner samt hur tilliten i skolans lokala styrkedja kan ökas.  Studien har en hermeneutisk kvalitativ ansats där en halvstrukturerad intervju har använts som metod. LÄS MER

 3. 3. Viktiga faktorer för ett innovativt arbetsklimat : En kvalitativ studie om vilka faktorer som främjar respektive motverkar ett innovativt arbetsklimat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ulrika Ljungberg; Josefin Stübner; [2018]
  Nyckelord :Innovation; workplace innovation; culture; climate; creativity; creative climate.; Innovation; arbetsplatsinnovation; kultur; klimat; kreativitet; kreativt klimat.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är det växande intresset för innovation, mer specifikt det som kallas arbetsplatsinnovation. Det handlar om en organisations implementering av nya kombinerade innovationer inom arbetsorganisation, HRM (Human Resource Management) och stödjande teknik. LÄS MER

 4. 4. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans arbete med att underlätta faktorer som påverkar följsamhet till hygienrutiner : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Eliasson; Louise Englund; [2017]
  Nyckelord :Compliance; facilitating factor; hygiene; literature review; nurse; patient safety.; Följsamhet; hygien; litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterska; underlättande faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett världsomfattande problem som genererar lidande och samhällsekonomiska förluster. Problemets omfattning kan minskas genom ett fungerande hygienarbete, vilket i sig förutsätter att hälso- och sjukvårdspersonal är följsam till rådande riktlinjer och rutiner. LÄS MER