Sökning: "Arbetsplatspraktik"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Arbetsplatspraktik.

 1. 1. Att bli en journalist : Studenters erfarenheter av lärande i praktiken på SVT

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Krista Blenninger; Lisa Östergren; [2018]
  Nyckelord :Communities of practice; Arbetsplatspraktik; Journaliststudenter; Lärandeprocess; SVT;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte har varit att bidra med kunskap om journaliststudenters lärandeprocess under praktikperioden på Sveriges Television. För att förstå lärandeprocessen har Wengers lärandeperspektiv Communities of practice använtssom utgångspunkt för studiens 4 frågeställningar: hur skapar studenterna mening för att förstå nya intryck, på vilket sätt bidrar olika gemenskaper till studenternas utveckling, på vilket sätt formas studenternas identitet under praktikperioden ochhur sker studenternas inträde i de nya sociala praktikgemenskaperna. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationen mellan arbetsplatser och invandrade praktikanter under arbetsplatspraktik : En kvalitativ studie gjord vid två företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Livslångt lärande/Encell

  Författare :Lisa Hannerz; [2017]
  Nyckelord :Communication; Kommunikation; Förståelse; Språk; Ledarskap; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka språk, ledarskaps- och organisationskulturer samt kultur och värderingars betydelse för kommunikation och förståelse mellan arbetsplatser och invandrade praktikanter. I studien som var kvalitativ, gjordes semistrukturerade intervjuer med totalt sex respondenter, från två olika företag. LÄS MER

 3. 3. Invandrade ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Peter Lindgren; [2016]
  Nyckelord :invandrare; rekrytering; integration; arbetsmarknad; nätverk; mångfald; vi-och-dom; språk; SFI; Arbetsförmedlingen immigrants; recruitment; labor; network; diversity; insider-outsider; language; the Employment Service; Social Sciences;

  Sammanfattning : The essay is about relatively recent immigrants with a residence permit in Sweden with refugee status and foreign engineering degrees. It is also about the companies and organizations that hire engineers. LÄS MER