Sökning: "Arbetspsykologi personlighet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arbetspsykologi personlighet.

  1. 1. Arbetstillfredsställelse och personlighet som förklaringar till förändringsmotstånd

    Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Linette Törnqvist; Tina Büchert; [2009]
    Nyckelord :Förändringsmotstånd; Arbetstillfredsställelse; Personlighet; Arbetspsykologi;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka samband mellan förändringsmotstånd, personlighet och arbetstillfredsställelse, och huruvida arbetstillfredsställelse modifierar sambandet mellan personlighet och förändringsmotstånd. 102 deltagare besvarade ett frågeformulär innehållande 61 frågor rörande motstånd till förändring, arbetstillfredsställelse och personlighet. LÄS MER