Sökning: "Arbetsrelaterad stress"

Visar resultat 1 - 5 av 448 uppsatser innehållade orden Arbetsrelaterad stress.

 1. 1. Arbetsrelaterad stress - Sjuksköterskors upplevelser på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Manitski; Vendela Tolke; [2020-06-15]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelse; arbetsrelaterad stress; akutmottagning; copingstrategier; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Det finns lagar och riktlinjer för sjuksköterskan att basera sin profession på. Påakutmottagningen är tempot högt och intensivt. Detta kan påverka sjuksköterskans förmågaatt förmedla god och säker vård. Syfte. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Martina Persson; Nadja El Gharbawi; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; kvalitativ; litteraturstudie; patientsäkerhet; sjuksköterska; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress som pågår under en längre period utan tillräckligt med återhämtning vid till exempel arbete kan ge en negativ inverkan på individens fysiologiska och psykologiska hälsa. Sjuksköterskans profession är omvårdnad som innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande hos patienten. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan förbättra CT trauma : Röntgensjuksköterskans roll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Ali Hosseinzade; [2020]
  Nyckelord :CT-trauma; traumaomhändertagande; flödeshinder; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Trauma kan orsaka livshotande skador och drabbar människor i alla åldrar. Omhändertagande av traumapatienter är en komplex uppgift där tvärprofessionellt samarbete krävs. Röntgen är en viktig del av traumaomhändertagande då röntgenbilderna är centrala för fastställande av skadans omfattning. LÄS MER

 4. 4. Paradoxen av autonomi och kontroll : En studie om att arbeta och verka i en digitaliserad verksamhet, ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Alexandra Esberg; Frida Södergren; [2020]
  Nyckelord :Digital mognad; Digital kompetens; Digital arbetsmiljö; Ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om hur det upplevs att arbeta i en digital arbetsmiljö samt vilket ledarskap medarbetare prefererar i en digital verksamhet. För att besvara studiens syfte användes följande frågeställningar: Hur speglar medarbetarnas uppfattning om den digitala arbetsmiljön verksamhetens digitala mognad och dess betydelse för den digitala kompetensen som medarbetarna upplever sig besitta? Vilka utmaningar och möjligheter upplever medarbetare att en digital arbetsmiljö bidrar med för deras yrkesutövande? Vilken typ av ledarskap upplever medarbetarna sig vara i behov av och föredra i en digitaliserad verksamhet? Studien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning med tio respondenter. LÄS MER

 5. 5. Självskattad hälsa och arbetsrelaterad stress i relation till förestående organisationsförändringar : En kvantitativ studie bland vårdpersonal i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Helles; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; förestående organisationsförändringar; heltid som norm; självskattad hälsa; vårdpersonal.;

  Sammanfattning : Individer skattar sin hälsa sämre i yrkesområdet vård och omsorg där även arbetsrelaterad stress kan förekomma i hög grad. Organisationsförändringar kan vara en bidragande faktor till oro och stress. Hälften av rapporterad sjukfrånvaro består av orsaken stress bland vårdpersonal i äldreomsorgen. LÄS MER