Sökning: "Arbetsrelaterade skador inom vården"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Arbetsrelaterade skador inom vården.

 1. 1. Hot och våld inom arbetslivet : En kvantitativ studie av arbetsskadeanmälningar från vården åren 1987, 1997 och 2007

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Helena Fagrell; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att riskera att bli utsatt för hot eller våld på sin egen arbetsplats är det få som reflekterar över då många jobbar inom trygga våldsfria arbetsmiljöer. Men för utsatta yrkesgrupper är detta en problematik som vissa måste handskas med varje dag. LÄS MER

 2. 2. Förflyttningsteknik inom vården - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Helena Svantesson; Hanna Zizka; [2005]
  Nyckelord :förflyttningshjälpmedel; förflyttningsteknik; omvårdnad; patient; sjuksköterska; upplevelse; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att kartlägga betydelsen av utbildning i förflyttningsteknik inom omvårdnadsarbetet. Som teoretisk referensram har vi använt oss av Virginia Hendersons ”Grundprinciper för patientvårdande verksamhet” De frågor som ställts är följande:– Har vårdpersonalen upplevt någon fysisk eller psykisk förändring efter utbildning inom förflyttningsteknik?– Hur upplever patienten förflyttningar efter att vårdpersonalen genomgått utbildning inom området? – Finns det någon statistisk skillnad i antalet arbetsrelaterade skador hos vårdpersonal efter genomgången utbildning inom förflyttningsteknik?Resultatet visar att utbildning inom förflyttningsteknik, Stockholmsmetoden, Durewall-Metoden, Dotte´s manutention, Frisk-förflyttning samt införande av olika förflyttnings-hjälpmedel såsom ex liftar visade sig ge positiva effekter. LÄS MER