Sökning: "Arbetsterapeutiska åtgärder vid stroke"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Arbetsterapeutiska åtgärder vid stroke.

 1. 1. Arbetsterapeuters erfarenheter av samarbete med närstående i rehabiliteringen av personer med stroke

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anna Cséplö; Fanny Lindblom; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; family caregivers; home rehabilitation; Arbetsterapi; närstående; hemrehabilitering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska och beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av samarbete med närstående i rehabiliteringen av personer med stroke. Studien antog en kvalitativ induktiv ansats för att fokusera på deltagarnas beskrivningar. Ändamålsenligt urval skedde utifrån kriterier. Tio deltagare ingick i studien. LÄS MER

 2. 2. Multidisciplinär hemrehabilitering efter stroke : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Reny Andersson; Benita Johansson; [2014]
  Nyckelord :stroke; arbetsterapi; rehabilitering; vårdteam; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Multidisciplinär hemrehabilitering för personer med milda till måttliga strokesymtom har visat sig vara en evidensbaserad intervention. Flera studier hade gjorts inom ämnet, men det saknades en tydlig beskrivning av åtgärderna och dess innehåll inom multidisciplinär hemrehabilitering. LÄS MER

 3. 3. Återträna eller kompensera : kvantitativ studie om arbetsterapeutiska åtgärdsmodeller för individer med nedsatt hand- och armfunktion efter stroke.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Simon Bergqvist; Simon Lundqvist; [2013]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Stroke; Rehabilitering; Muskeltonus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en folksjukdom som leder till både motoriska och kognitiva funktionsnedsättningar som påverkar aktivitetsförmågan hos den drabbade individen. Arbetsterapeuten kan bidra till att klienten kan förbättra sin kapacitet till aktivitetsförmåga genom återtränade och kompensatoriska åtgärder. LÄS MER