Sökning: "Arbetsterapi empowerment"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Arbetsterapi empowerment.

 1. 1. Experiences of coaching within occupational therapy - A qualitative study

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Christina Chukman; [2017]
  Nyckelord :arbetsterapi; coachande förhållningssätt; empowerment; coaching approach; client centered; occupational therapy klientcentrering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Internationally, coaching has started to be identified as a core enablement skill within occupational therapy. Occupational therapy and coaching have one important aspect in common: enabling occupation and client centeredness. Aim: To explore why and how coaching and a coaching approach is used today within occupational therapy. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapi för flyktingar för att främja integrationsprocessen samt hälsan - en litteraturstudie över aktuellt forskningsläge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Ylva Benavides Lindström; Jenny Rodén Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Flyktingar; Folkvandring och Invandring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ofrivilligt behöva lämna sitt hemland är en bidragande faktor till ohälsa hos flyktingar. Arbetsterapeutens arbete med aktivitet kan hjälpa denna grupp av människor in i samhället och med att komma till rätta med och förebygga ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Hemrehabilitering av personer med diagnosen stroke : -konsensus genom Delhpi-teknik

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Anette Johansson; [2014]
  Nyckelord :autonomy; client-centred approach; empowerment; environment; occupational therapy; arbetsterapi; egenmakt; klientcentrerat synsätt; omgivning; självständighet;

  Sammanfattning : Bakgrund/syfte: Det finns en alltmer ökad fokusering på hemrehabilitering för personer diagnostiserade med stroke. Dock kan utförandet på hemrehabiliteringen variera och det är ännu inte klarlagt hur ett fungerande åtgärdsprogram ska utformas. LÄS MER

 4. 4. Hur kan arbetsterapeuten stödja flyktingbarn i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jane Bengtsson Küng; Ida Kling; [2008]
  Nyckelord :refugee; occupational science; person-; group- and society perspective empowerment; health; flykting; aktivitetsvetenskap; person-; grupp- och samhällsperspektiv egenmakt; hälsa; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : This candidate essay aims to examine the possibilities occupational therapists (OT) have in order to support refugee children in Sweden. The authors find the subject of current interest because there is a constant and frequently debate in our society concerning refugees, which makes us question what role the OT could have with this group. LÄS MER