Sökning: "Arbetstidsförkortning"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Arbetstidsförkortning.

 1. 1. LESS IS MORE - en organisationsteoretisk studie om arbetstidsförkortning och friskvård i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anneli Ahlin; [2019-02-18]
  Nyckelord :Förskola; Arbetstidsförkortning; Friskvård; Skolutveckling; Kvalité; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla kunskap om, och i så fall på vilket sätt försöket har påverkat förskolans verksamhet och personalens hälsa. Frågeställningar:Vilka hälsoeffekter hos personalen synliggörs i försöket?Hur påverkas förskolans verksamhet av försöket och hur kan detta förstås i ett kvalitéts- och skolutvecklingsperspektiv?Teori:Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt samt ett nyinstitutionellt perspektiv på organisationer. LÄS MER

 2. 2. Arbetstidsförkortning – rätt väg att gå? : En kvalitativ studie om svenska kommuner som testat förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Belinda Härjebäck; Veronica Lindh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hundra år med åtta timmars arbetsdag : En kvalitativ studie om arbetstidsförkortning och framtidens arbetstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Frida Ask; Sara Fransson; [2019]
  Nyckelord :work time reduction; working hours; six-hour work day; future working hours; arbetstidsförkortning; arbetstid; sex timmars arbetsdag; framtidens arbetstid;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att identifiera arbetsgivares attityder kring arbetstidsförkortning, samt finna svar på om de ser det som ett realistiskt alternativ inför framtiden. För att lyckas uppnå vårt syfte har vi utgått från en kvalitativ metod med ett induktivt synsätt. LÄS MER

 4. 4. ” … Nu orkar man köra på!” : Socialsekreterares reflektioner kring arbetstidsförkortning inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Elin Kanth; Petra Wicksell; [2019]
  Nyckelord :worktime reduction; social services; social workers; working climate; stress; client work; arbetstidsförkortning; socialtjänst; socialsekreterare; arbetsklimat; stress; klientarbete;

  Sammanfattning : Arbetstidsförkortning har på senare år provats inom socialtjänsten i ett flertal kommuner i syfte att motverka hög personalomsättning och stress. Uppsatsens syfte var att undersöka hur socialsekreterare reflekterar kring betydelsen av arbetstidsförkortning för deras upplevelse av arbetsmiljö och kvaliteten i klientarbetet. LÄS MER

 5. 5. Kan arbetstidsförkortning öka möjligheten till återhämtning? : En studie om socialsekreterares arbete- och livsbalans

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Daniel Burman; Sandra Jonasson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER