Sökning: "Arbetsuppdrag."

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Arbetsuppdrag..

 1. 1. Makthierarki - hur påverkar den kvaliteten?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Isac Andersson; William Quist; [2024-02-21]
  Nyckelord :Makthierarki; Lärare i fritidshem; Samverkan; Frontlinjebyrykrati; Kvalitet; Arbetsuppdrag.;

  Sammanfattning : Yrket lärare i fritidshem är det läraryrket som är den mest fristående och frigående av alla lärarpositioner. Detta kommer med sina problem, till exempel att deras planeringstid går till att hjälpa andra lärare istället för att utveckla fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. Fjärrstyrningav industriell robot : En jämförande studie av fjärrstyrningslösningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Oscar Carlsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fjärrstyrning av industrirobotar är en efterfrågan som ökar inom den svenska industrin. Detta är en efterfrågan dels för att följa mål 9 i Agenda 2030 att hålla personal borta från farlig arbetsmiljö. Studien kommer att genomföras på företaget IndustriAutomation (IA) i Sandviken och framöver vara ett underlag för arbetsuppdrag. LÄS MER

 3. 3. Är du redo? En studie om blivande lärare i fritidshem och deras tilltro till självförmåga inför det dubbla uppdraget och en kluven yrkesprofession.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Carlsson Evelina; Wallsten Ann; [2022-03-15]
  Nyckelord :Självförmåga eng. self-efficacy ; professionell identitet; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats har varit att undersöka hur blivande lärare i fritidshem beskriver sin tilltro till självförmåga inför sitt kommande yrkesliv. Då vi har valt att arbeta med vår studie utifrån att det är ett dubbelt arbetsuppdrag som väntar; både som lärare i fritidshem men också som ämneslärare har vi också bearbetat vårt material utifrån begreppet professionell identitet. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av samverkan mellan folkhälsostrateger i Region Dalarna och kommuner i Dalarna : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Maja Wenngren; [2022]
  Nyckelord :Public health work; public health strategists; collaboration; Folkhälsoarbete; folkhälsostrateg; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka erfarenheter av samverkan mellan folkhälsostrateger i Regin Dalarna och kommuner i Dalarna. Metod: Studien använde en induktiv kvalitativ design och urvalsmetoden var strategiskt urval med inklusionskriterier. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarnas upplevelse av villkor för lärande i det vardagliga arbetet på en kommunal serviceverksamhet : En studie utifrån ett hermeneutiskt perspektiv i den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jessica Johansson; William Rydberg; [2021]
  Nyckelord :arbetsplats; lärande; vardag; medarbetare; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka medarbetares upplevelser av villkor för sitt lärande och för sin utveckling på arbetsplatsen samt hur de inverkar på deraslärmöjligheter i det dagliga arbetet på kommunal arbetsplats som har till uppdrag att ge vägledning och stöd till kommunens invånare. Forskningsmetoden utgår från hermeneutik och induktiv ansats. LÄS MER