Sökning: "ArcMap"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet ArcMap.

 1. 1. Ängens potential för ekosystemtjänster i staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Matilda Iggström; [2023]
  Nyckelord :urban äng; ekosystemtjänster; urbanekologi;

  Sammanfattning : Den rådande urbaniseringstrenden och klimatförändringar ökar behovet av ekosystemtjänster i städer. Ängen som är en av våra mest artrika marker i landskapet, trängs undan i det moderna jord- och skogsbruket, vilket hotar många ängsväxters existens. LÄS MER

 2. 2. Solar electricity potential at a district level: a case study of Västervik, Sweden : KTH Master Thesis Report

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marta Ibáñez Mollá; [2023]
  Nyckelord :Photovoltaic; Solar energy; Energy production; Energy markets; Urban modeling; Urban building energy modeling UBEM ; Light Detection and Rangin LiDAR ; 3D models; Sustainable energy production; Sustainable cities.;

  Sammanfattning : Greenhouse emissions worldwide have been increasing since the beginning of their registration. According to The Global Carbon Project [8], more than 50% of these were emitted from the 90s, that is, in just 30 years. LÄS MER

 3. 3. Geomorfologisk kartering av område vid Sarekmassivet - en LiDAR studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Cornelia Högberg; Matilda Åström; [2022]
  Nyckelord :Geomorphology; LiDAR; Sarek; mapping; landforms; GIS; deglaciation; Geomorfologi; LiDAR; Sarek; kartering; landformer; GIS; deglaciation;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att kartlägga geomorfologin och landskapsutvecklingen i Sarekområdet med hjälp av LiDAR (Light Detection and Ranging) data. LiDAR är en metod för fjärranalys som kan används i syfte att kartlägga markytan utan vegetation som störmoment. LÄS MER

 4. 4. Lokalisering av framtida områden med värdekärnor i barrskog för tretåig hackspett och svartmes : En artjämförelse och landskapsanalys i Götene, Karlsborg och Skövde kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Carolin Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag sker stora populationsminskningar för många arter på grund av avsaknaden av livsmiljöer. Utifrån detta är det av stor vikt att stärka grön infrastruktur i hela landskapet och speciellt i sådana områden där det idag finns brist på livsmiljöer för olika djur- och växtarter. LÄS MER

 5. 5. Finding the Lady of the Lake : A Geospatial Analysis of Bronze Age Lake Deposition Sites

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :julia Schulte Koskinen; [2022]
  Nyckelord :GIS; landscape archaeology; Bronze Age; lake; deposits; deposition sites; central Sweden; GIS; landskapsarkeologi; bronsålder; sjö; depåfynd; depåer; mellansverige;

  Sammanfattning : During the Bronze Age, bronze items were sacrificed to the gods by leaving them in the landscape. When making these sacrifices, known as deposits, the Bronze Age people followed certain landscape rules. These rules, and other similarities between the sites, can be rediscovered by analyzing the attributes of the sites. LÄS MER