Sökning: "Archaeological Archives"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Archaeological Archives.

 1. 1. Ser man skelett eller ser man människor? : En studie kring repatriering och återbegravning av mänskliga kvarlevor.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Natalie Göktas; [2018]
  Nyckelord :Repatriering; återbegravning; etik; kvarlevor; kulturarv;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine the issue on how ancient human remains are or should be handled and dealt with from an ethical and archaeological perspective. This management has previously been based on what we today call racial biology, which shows how these issues have been neglected and assumed less worthy when it comes to how to treat indigenous people. LÄS MER

 2. 2. Terra sigillata i Skandinavien - handelskontakter och handelsvägar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Matea Cavka; [2017]
  Nyckelord :terra sigillata; Scandinavia; roman pottery; Samian ware; trading; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Terra sigillata is a roman pottery type that was primarily produced in western Europe during the period between first century and fourth century AD. This pottery, as well as other objects imported from the Roman Empire, can perhaps show trading routes between societies in Scandinavia and societies in Europe. LÄS MER

 3. 3. Arkivet efter Åmåls biblioteksstyrelse - en mediearkeologisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Åsa Lätt Fjellman; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; book history; mediearkeologi; arkiv; bibliotek; materialitet; kommunikativa kretslopp; tidslager; Åmål; allmänna arkivschemat; arkivförteckning; arkivalier; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Arkiv används ofta som en källa inom olika forskningsprojekt. I den här uppsatsen är det istället arkivet i sig som är studieobjekt. Utifrån mediearkeologisk teori undersöks Biblioteksstyrelsens arkiv i Åmål. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är att arkiv befinner sig i en samhällelig kontext och återspeglar det minne det lagrar. LÄS MER

 4. 4. De arkeologiska artefakternas museala liv : En biografi över Valsgärdesamlingen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Zanna Friberg; [2016]
  Nyckelord :Valsgärde; curation crisis; archaeological museums and collections; collection management in museum; archives; biography; Valsgärde; arkeologiska samlingar; förvaltning; arkiv; biografi;

  Sammanfattning : The museum life of archaeological artefacts - A biography of the Valsgärde-collection is a two years master ́s thesis in Archive, Library and Museum studies at Uppsala University in Sweden. It is an object biography of an archaeological collection housed in the university museum Museum Gustavianum in Uppsala. LÄS MER

 5. 5. Att skapa intersektionalitet : En studie av forskarsubjekt i upprättade arkivhandlingar i Valsgärde arkiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Jenny Lindström; [2015]
  Nyckelord :Archives; Archaeology; Archaeological Archives; Researchers; Records; Valsgärde Site; Arkiv; arkeologi; arkeologiska arkiv; forskare; handlingar; Valsgärde;

  Sammanfattning : This study aims to gain an understanding on how researchers leave their mark on archaeological records and to discuss what this have meant for the production of archaeological knowledge. This was done by studying archival records from two archaeological excavations of boat graves in Valsgärde, which was held in 1936 and 1950. LÄS MER