Sökning: "Ardeem Tarakgian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ardeem Tarakgian.

  1. 1. Pedagogisk dokumentation på fritidshem : En kvalitativ studie om pedagogisk dokumentations betydelse utifrån fritidslärares syn och erfarenheter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Lara Al-Sabti; Ardeem Tarakgian; [2019]
    Nyckelord :Fritidshem; fritidslärare; kvalitet; pedagogisk dokumentation; läroplansteori; realiseringsarena; systematiskt kvalitetsarbete; utvärdering; utveckling; FRIPP;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att skapa en fördjupad förståelse för pedagogisk dokumentation i fritidshemmets verksamhet. Vi har använt oss en kvalitativ metod där vi genomförde intervjuer i form av semistrukturerade frågor med sex fritidslärare i två olika fritidshemsverksamheter. LÄS MER