Sökning: "Argumentationsanalys skola"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Argumentationsanalys skola.

 1. 1. Makten och skolan : Debatten om skolan inför riksdagsvalet 2014

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hampus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Skola; debatt; argumentationsanalys; val; riksdag; 2014; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Undersökningen syftar till att analysera hur riksdagspartierna argumenterade kring den svenska skolan inför valet 2014. Frågeställningen för undersökningen var: Hur argumenterade partierna kring skolans styrning? Hur argumenterade partierna kring betyg och resultat? Hur argumenterade partierna kring friskolor? Hur argumenterade partierna kring lärares roll och lärarprofessionens status? Metod Det empiriska materialet bestod av 1) debattartiklar skrivna av partiledare eller språkrör samt skolpolitiska talespersoner, 2) SVT:s utfrågningar av partiledarna, 3) partiernas valprogram. LÄS MER

 2. 2. Den lika möjligheten till utbildning : en argumentationsanalys av fackförbunds syn på utbildning och prestationsskillnader i USA

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnéa Meyer; [2017]
  Nyckelord :prestationsskillnader; No Child Left Behind; American Federation of Teachers; National Education Association; utbildning; det amerikanska skolsystemet; utbildningskvalité; ojämlikhet; möjligheter; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2001 infördes lagen No Child Left Behind i det amerikanska skolsystemet. En lag med målet att minska ojämlikheter i skolan och skapa en skola där alla elever kan lyckas. Problematiken avsåg bland annat det konstaterade prestationsskillnaderna, vilka indikerade att elevens bakgrund påverkar möjligheten att lyckas inom skolan. LÄS MER

 3. 3. Svensk skola i fritt fall : En argumentationsanalys av debattartiklars syfte och underliggande värderingar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elisabeth Borg; Sara Bartal; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Religionens plats i skolan. : Debatter kring kristendomsundervisning, morgonandakter och kyrkliga skolavslutningar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Sundberg; [2012]
  Nyckelord :religion morgonandakter skolavslutning kristendomsundervisning;

  Sammanfattning : Denna undersökning studerar synen på religionens plats i skolan genom att analysera debatterkring detta. Den frågeställning som leder analysen är: Vilken syn på religion återfinns iställningstagandena i debatter kring religionens plats i skolan? Materialet utgörs av två av tidåtskilda debatter, den äldre återfinns i SOU 1948:27 och rör kristendomsundervisningen samtmorgonandakter och den modernare tar plats på webbforumet Newsmill. LÄS MER

 5. 5. Argumentation i skolan - för att klara de nationella proven i svenska i årskurs fem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Johanna Palm; [2010]
  Nyckelord :argumentation; nationella prov; argumentationsanalys; identitesutveckling; språkutveckling;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte �r att unders�ka vad barn i en skola i ett m�ngkulturellt samh�lle beh�ver f�r att de ska klara av att argumentera. F�r att komma fram till mitt resultat har jag anv�nt mig av observationer och kvalitativa intervjuer. LÄS MER