Sökning: "Argumentationsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade ordet Argumentationsanalys.

 1. 1. Religiös retorik och maktförhållanden inom pentekostal-karismatiska och slutna rörelser : En diskursanalytisk studie i hur religiöst laddad retorik och jargong kan bidra till maktstrukturer inom religiösa rörelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Catarina Kulborg; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; retorik; jargong; makt; pentekostal-karismatisk kristendom; slutna rörelser; diskursanalys; etnografisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur religiöst laddad retorik, innefattande hänvisningar till religiösa texter, religiöst laddad jargong och värdeord potentiellt kan bidra till skapandet och upprätthållandet av maktstrukturer inom utvalda religiösa rörelser, samt huruvida religiös retorik får som konsekvens att medlemmar inom rörelserna på olika sätt blir styrda, manipulerade, utnyttjade eller skrämda. Rörelserna som behandlas i uppsatsen är Livets Ord, Jehovas Vittnen (i Sverige) och Knutby Filadelfia. LÄS MER

 2. 2. Politisk förändring inifrån förvaltningen - partiernas syn på miljöaktivism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nicodemus Adsersen; Olof Westin; [2022]
  Nyckelord :Miljöaktivism; Förvaltning; Demokratisk legitimitet; Svenska riksdagsparti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen undersöker huruvida fyra svenska riksdagspartier anser att miljöaktivister med handläggande makt, det vill säga tjänstemän som har ett personligt engagemang i miljöfrågan och som på diverse sätt arbetar inifrån för att uppnå positiva resultat gentemot denna, är demokratiskt legitimt. Partierna som studerades är Sverigedemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. LÄS MER

 3. 3. "Vaccinpass är ett hot mot religionsfriheten" : En studie om religionsfrihetens gränser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elias Bergenheim; [2022]
  Nyckelord :religionsfrihet;

  Sammanfattning : När Covid-19 pandemin förlamade Sverige infördes vaccinationsbevis för större folksamlingar med syftet att motarbeta spridningen av sjukdomen och skydda utsatta grupper utan att införa striktare restriktioner. I respons till införandet gick ärkebiskopen Antje Jackelén ut i media och argumenterade för att dessa vaccinationsbevis inskränkte på religionsfriheten. LÄS MER

 4. 4. Yttrandefrihet kontra värdegrund : Elevers röster om politiska partiers närvaro på skolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Maja Pockar; [2022]
  Nyckelord :Objektivitetsprincipen; demokrati; partipolitik; gymnasieskolan; samhällskunskap; läroplan; läroplansteori.;

  Sammanfattning : På många gymnasieskolor bjuds politiska partier in för att sprida information om deras ideologi och program. I läroplanen för gymnasieskolan står det om skolans värdegrund och fostransuppdrag. Utbildningen ska förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna (Skolverket:b, 2011). LÄS MER

 5. 5. Från "kunskapsflum" till "bottenlöst mörker" : En jämförande undersökning av hur synen på skolan och eleverna förs fram i svenska dagstidningar 1982 och 2013

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Catarina Hemmander; [2022]
  Nyckelord :skolkris; skolpolitik; skrivkrisdebatten; kunskapsbrister; flumskolan; pragmadialektisk argumentationsanalys; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur synen på skolan och vad eleverna lär sig framställs i svenska dagstidningar: 1982, då omfattande förändringar ägde rum i den svenska skolan och inrikespolitiken och 2013 då skolan var i fokus med anledning av de negativa Pisa-resultaten. Syftet med uppsatsen är att studera hur debatten om skolkrisen har förändrats i dagstidningar i anslutning till valrörelserna 1982 och 2013. LÄS MER