Sökning: "Armlängdsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Armlängdsprincipen.

 1. 1. Korrigeringsregeln och principen om rättshandlingars verkliga innebörd - En studie av när omkarakterisering av internprissättningstransaktioner kan ske med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Chanelle Videll Ersöz; [2021-07-09]
  Nyckelord :Skatterätt; Principen om rättshandlingars verkliga innebörd; Omkarakterisering; Internprissättning; Korrigeringsregeln; Armlängdsprincipen; OECD;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas frågan om när en transaktion som kan bli föremål för tillämpning av korrigeringsregeln kan omkarakteriseras med stöd av principen om rättshandlingars verkliga innebörd. Principen har utvecklats i praxis för att undvika kringgåenden av skattelagstiftning och innebär att domstolen och Skatteverket inte är bundna utav den klassificering som den skattskyldige gett en transaktion, då den skattskyldige annars skulle kunna styra sin beskattning. LÄS MER

 2. 2. Korrigering av gränsöverskridande transaktioner - Om korrigeringsregelns restriktiva inverkan på etableringsfriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Korrigeringsregeln; transfer pricing; etableringsfrihet; ekonomisk intressegemenskap; internprissättning; proportionalitet; proportionalitetsprincipen; inkomstskattelagen; fördraget om europeiska unionens funktionssätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Among other rules, the income tax law statues the correction rule. The correction rule is an implementation of the arm’s length principle prescribed by the OECD transfer pricing guidelines. LÄS MER

 3. 3. Analys av det s.k. Datawatch-målet : Betydelsen av begreppet kontroll över risk vid överlåtelse av immateriella tillgångar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Sylvén; [2021]
  Nyckelord :Transfer pricing; Skatterätt; internprissättning;

  Sammanfattning : Internprissättning är ett komplext område vilket är ett område som OECD publicerat riktlinjer kring tillämpning av armlängdsprincipen. Enligt praxis är riktlinjerna en god vägledning vid tillämpning av korrigeringsregeln, vilket är den svenska motsvarigheten på armlängdsprincipen som regleras i 14 kap. 19 § IL. LÄS MER

 4. 4. Det lokala kulturarvets bevarande : En fallstudie av politiska processer och ideellt engagemang bakom societetshuset Källör i Östhammar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Kristina Danielsson; [2021]
  Nyckelord :Local heritage; Conservation; Källör; Society house; Community center association; Community center; Community association of the society house Källör; Östhammars municipality.; Lokalt kulturarv; bevarande; Källör; societetshus; bygdegårdsföreningar; bygdegård; bygdegårdsföreningen societetshuset Källör; Östhammars kommun.;

  Sammanfattning : This qualitative thesis discusses the process of preservation of the community building Källör. In a case study the political processes around the issue of the preservation of the society building is examined on the basis of the concerned laws (PBL & KML), where the protection of cultural-historical buildings is treated in relation to the case of Källör. LÄS MER

 5. 5. Internprissättningens påverkan på styrningen - En fallstudie om hur internpriser tillämpas i en stor svensk koncern

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Björnerhag; Alexandra Hellberg Rådén; [2020-07-09]
  Nyckelord :Internprissättning; transfer pricing; styrning; levers of control; OECD; armlängdsprincipen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den allt mer växande gränshandeln inom multinationella företaghar lett till komplexa frågor för världens skattemyndigheter och internationella regleringarsom implementerats i flertalet länder, vilka företag behöver ta hänsyn till. Dennaskatterelaterade aspekt har blivit allt viktigare när det gäller internprissättning och har tvingatföretag att ändra sin styrning för att fungera med regleringarna. LÄS MER