Sökning: "Arne Hagberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arne Hagberg.

  1. 1. Utvärdering av erfarenhetsbaserade lagernivåer och arbetssätt - En fallstudie på Volvo Cars; Skövde Engine Plant

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ylva Hagberg; Sandra Johansson; [2011-09-15]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det genom en övergång från erfarenhetsbaserade arbetssätt till användning av vedertagna optimeringsmetoder finns möjlighet till kostnadsbesparingar för ingående lager i O-fabriken på Volvo Cars motorfabrik i Skövde (SkEP).SkEP dimensionerar idag sina lagernivåer på erfarenhetsmässiga grunder, vilket enligt teorierna inte är helt optimalt ur ett kostnadsperspektiv. LÄS MER